3 november 2014

Algemene Beschouwingen begroting 2015

Voorzitter,

De begroting 2015 is de eerste begroting van het nieuwe college. Een begroting, zoals er geschreven staat, waarin de inhoud van de bestuursovereenkomst ‘Samen verantwoordelijk’ is vertaald. Ook een begroting waarin aangegeven staat hoe we kunnen inspelen op ontwikkelingen in de samenleving maar ook inspelen op een samenleving in ontwikkeling. Wat de SGP betreft sluit dit aan bij haar visie op de overheid als “Gods dienares, u ten goede.” De SGP ziet, juist voor onze moderne samenleving, het belang in van Bijbelse Waarden en Normen. Gods zegen is daar immers aan verbonden! Gods zegen is onmisbaar, wat het belang onderstreept van de zegenbede in de begroting.

Veel aandacht zal in 2015 gaan naar de decentralisaties binnen het Sociaal Domein. Boven alle financiële en organisatorische zaken, die via deze enorme kanteling voor de gemeente spelen, gaat voor onze fractie de verantwoordelijkheid voor het welzijn van onze burgers die met dit alles te maken krijgen. Het gaat om Onze jeugd en Onze ouderen met of zonder zorgvraag, Onze minder begaafden, Onze werkzoekenden met meer of minder afstand tot de arbeidsmarkt. De SGP-fractie roept het college op om de vele zorgvragen van onze burgers niet te laten ondersneeuwen in de bureaucratie waarin we zouden kunnen verzanden. Wil de gemeente Oldebroek toekomstbestendig zijn, dan zal dat ons inziens blijken uit haar aandacht voor de zwakkeren in onze samenleving.   Dat impliceert alle aandacht voor werving van mantelzorgers en vrijwilligers.

Inhoudelijk kan de SGP zich grotendeels vinden in de geschreven teksten en financiële onderbouwing. Wel willen we kanttekeningen plaatsen. Volgens recente informatie van de VNG blijkt dat de gemeente Oldebroek een gemeente is met relatief veel financieel vermogen. Anders gezegd: ‘We zijn een van de 26 rijkste gemeenten van Nederland’. Dit pakt helaas slecht uit. Door het fenomeen schatkistbankieren kosten al die reserves ons geld. De vraag is dan ook aan het college welke mogelijkheden zij ziet om dit tij te keren.

Het financiële perspectief oogt niet bepaald rooskleurig. Zoals het er nu naar uitziet loopt ons tekort op in 2018 naar bijna 800.000 euro. De SGP-fractie ziet hier een tegenstelling. Wel veel financiële buffers maar niet een sluitende begroting. Dit hebben we in het verleden vaker gezien. Geen sluitende begrotingen maar steeds weer een positief resultaat bij de jaarrekening. Ook uit de cijfers van de provincie Gelderland blijkt dat er nogal fluctuaties zitten in de saldi van de begrotingen en het uiteindelijke saldo van de resultatenrekening. Onze vraag aan het college is, welke mogelijkheden er zijn om nog beter te sturen op de begrote en werkelijke inkomsten en uitgaven.

Afspraak in de bestuursovereenkomst is om niet meer uit te geven dan er binnenkomt. Dat betekent dat er nog het nodige te doen is. De SGP-fractie wil hieronder opmerkingen plaatsen en ideeën aandragen tot het verkleinen van het tekort. De SGP ziet verhogen van belastingen als de weg van de minste weerstand. Ons inziens is het niet de oplossing voor onderliggende problemen in de gemeentelijke organisatie. De SGP is dan ook van mening dat deze oplossing niet steeds weer ter discussie gesteld en geopperd moet worden. Graag een reactie van het college.  

Een mogelijkheid om de uitgaven en inkomsten weer in balans te brengen is Oldebroek voor Mekaar. De bestuursovereenkomst en begroting geven duidelijk weer welke positieve effecten deze verandering kan geven. Wel vraagt dit proces veel tijd. Gezien de forse investeringen in het verleden is het zaak om de eventuele positieve effecten ook vertaald te zien in de eerstvolgende begroting. Onderdeel van het programma Oldebroek voor Mekaar is het beperken van regels. Dat juichen wij van harte toe. Wel willen we aandacht vragen voor de spanning die er is tussen vrijheid en de garantie van veiligheid. Het zal een zoektocht zijn om hier de goede balans in te vinden. Die balans houdt voor de SGP-fractie ook in, dat we duidelijke kaders stellen bij het overdragen van verantwoordelijkheden. Daarbij willen we als SGP het evenementenbeleid nadrukkelijk noemen. Regels zijn wat ons betreft hier nodig om overlast voor anderen te bepreken. Wij willen dan ook vragen of het college een evaluatie van de deregulering van het evenementenbeleid wil toezeggen.

Een andere mogelijkheid die genoemd wordt om de begroting sluitend te krijgen is het financieel op orde brengen van de beheerplannen. De SGP heeft waardering voor het feit dat dit wordt opgepakt. Positieve ontwikkeling is het beheerplan riolering. Is het niet al te voorbarig van het college om nu al positieve financiële effecten uit de actualisatie van het beheerplan te verwerken in de begroting zonder goedkeuring van de raad? Graag een reactie van het college. Het blijft noodzakelijk dat er voldoende middelen zijn om het onderhoud aan de kapitaalgoederen op het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau te bekostigen. Reserves opbouwen moet wat de SGP betreft geen doel op zich te zijn. Het noodzakelijke onderhoud moet volgens planning plaats hebben, vindt onze fractie.

Het komen tot een meer efficiënte bedrijfsvoering lijkt ons een prachtig middel tot bezuiniging. In de kaderbrief voor de begroting blijkt ook dat er ten opzichte van Hattem en Heerde hier nog winst te behalen is. De SGP heeft waardering voor de manier waarop er invulling is gegeven aan de lerende organisatie. De toezegging door het college om de raad te informeren over de opbrengsten van de investering in de organisatie wordt gewaardeerd. Een vermindering van de formatie is al gerealiseerd. Opmerkelijk is dat het personeelsbudget nagenoeg niet is veranderd. Kan het college aangeven wanneer het personeelsbeheerplan naar de raad komt?

De begroting 2015 heeft een andere indeling dan de voorgaande begrotingen. Naar aanleiding van de bestuursovereenkomst is met voortvarendheid het opnieuw budgetteren ter hand genomen. Wij willen onze waardering hiervoor uitspreken. Dat hierdoor bepaalde elementen nog niet helemaal uitgekristalliseerd zijn vinden wij begrijpelijk. Wel is het noodzakelijk om dit voor de begroting 2016 op orde te hebben. Als SGP willen we graag dat de bestuursrapportages weer als gewoonlijk naar de raad komen. Kan het college dit toezeggen?

Door onze ambtenaren is veel werk verzet en er ligt een bijzonder jaar met grote uitdagingen voor hen. De werkdruk ligt hoog. Positief is het dat het ziekteverzuim ten opzichte van 2012 is gedaald. De SGP wenst en bidt iedereen Gods zegen toe op alle werkzaamheden.

 

Ik dank u wel,

Oldebroek, 3 november 2014

 

De fractie van de SGP,

Erik Doornwaard, fractievoorzitter