22 juni 2015

Algemene Beschouwingen SGP-fractie begroting 2016

Voorzitter,

Geen algemene beschouwingen in het najaar maar voor het zomerreces. Algemene beschouwingen die ons als partijen de kans geeft om mede richting te geven aan de programmabegroting 2016. Positief is dat de raad zodoende gelegenheid heeft om al tijdens de opstelling van de begroting prioriteiten en speerpunten aan te geven.

Belangrijkste speerpunt voor de SGP blijft ‘De Bijbel als basis’. Een overheid die handelt naar de normen van de Bijbel zorgt voor rust en stabiliteit in de samenleving, zodat God naar Zijn Woord gediend kan worden. Deze zin uit het verkiezingsprogramma geeft duidelijk aan vanuit welke basis de SGP toekomstig beleid wil vorm geven.

De Perspectievennota begint met de actuele ontwikkelingen die de bestuurlijke prioriteiten mede beïnvloeden. Het is van belang om de ontwikkelingen op een adequate manier te monitoren. Vooral als het gaat om de ontwikkelingen op het gebied van ‘Oldebroek voor mekaar’. Het is goed om te lezen dat de gedachte ‘Oldebroek voor mekaar’ meer en meer landt in de samenleving. Maar daarmee is de nieuwe mentaliteit en houding en de nieuwe rolneming en verantwoordelijkheden van ‘Oldebroek voor mekaar’ nog geen feit. We willen dan ook onderstrepen dat hoewel de koers is aangegeven, er afhankelijk van het ontwikkelingsproces, eventuele bijstelling of actualisering nodig kan zijn. De speerpunten die gegeven zijn betreffende ‘Oldebroek voor mekaar’ kunnen wij onderschrijven.

Op regionaal niveau gaan de ontwikkelingen ook door. Voor wat betreft samenwerking is er meer duidelijkheid gekomen. Een bestuurlijke fusie met Hattem en Heerde is van de baan. De raad heeft in meerderheid besloten om de samenwerking met Elburg en Nunspeet te verkennen. De gemeenteraden van Nunspeet en Elburg hebben ook groen licht gegeven voor deze richting. Wat de SGP betreft een goede ontwikkeling die verder voortgezet kan worden.

Het sociaal domein is een onderwerp waar veel ontwikkelingen zijn. De implementatie van de taken van het Rijk vragen veel van de organisatie. Belangrijkste punt voor de SGP is het welzijn van de inwoners. De ambitie alleen uitspreken dat iedereen de zorg krijgt die nodig is, is wat ons betreft onvoldoende. Iedereen moet de zorg krijgen die nodig is zodat inwoners hun eigen verantwoordelijkheid weer kunnen oppakken. De basis vormt de ondersteuning vanuit familie, kerk en maatschappelijke verbanden. Mantelzorgers en vrijwilligers zijn onmisbaar en verdienen de waardering van de samenleving. Goede ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties is wenselijk.

De speerpunten die genoemd worden bij ruimtelijk domein hebben onze instemming. Duurzaamheid is een onderwerp wat sinds kort hoog op de agenda staat. Een goede ontwikkeling waarbij het positief is om dit in regionaal verband op te pakken om zodoende de slagkracht te vergroten. De voorbeeld- en voorloperfunctie van de gemeente als het gaat om duurzaamheid geeft verplichtingen die op een goede manier ingevuld moeten worden. Het ecologisch groenbeheer is iets wat we als SGP willen benadrukken. We zijn dan ook blij met de voorgenomen stap in deze.

Op het gebied van recreatie en toerisme is het voorstel om aan te haken bij VisitVeluwe, een organisatie die toeristische activiteiten promoot. Het jaarlijkse bedrag wat daarmee gemoeid is, is 16.000 euro. Aansluiten bij een organisatie die toeristische activiteiten promoot, doe je als er toeristische activiteiten zijn. In dit kader is het goed om nog eens aandacht te vragen voor het boerderijmuseum. Belangrijk is in dit geval de uitkomsten van het onderzoek en specifieker de kosten baten analyse.

Een speerpunt die de SGP fractie uit wil lichten is de samenwerking met de regio Zwolle. Een regio met een goede reputatie op economisch gebied. Aansluiting bij de samenwerkende gemeenten in de Regio Zwolle is positief. Maar daarnaast is een betrokken samenwerking tussen het lokale bedrijfsleven en de gemeente noodzakelijk. Hoewel verwacht wordt dat de samenwerking in de Regio Zwolle een positief effect heeft op het Bedrijvenpark H2O, blijft de vraag om voortvarendheid voor wat betreft realisering van de voorwaarden gesteld in het ‘Vernieuwd perspectief’. De grote risico’s verbonden aan dit project vragen om een goede monitoring en informatieverstrekking.

Uit de jaarrekening 2014 bleek dat er een bedrag is bespaard op het leerlingenvervoer. Deze besparing kwam onder andere door Passend Onderwijs. Dat dergelijke gelden direct terugvloeien naar de algemene reserve is wat de SGP betreft geen goed uitgangspunt. Voor de SGP is het van belang om dergelijke gelden in de toekomst voor het onderwijs beschikbaar te houden. Het onderwijs realiseert door Passend Onderwijs een besparing waardoor dit extra aangewend kan worden om kwalitatief goed onderwijs te geven. Eventueel kan het ingezet worden om onderwijsachterstanden te voorkomen.

Het onderzoeken van mogelijkheden om wijkgericht te werken aan beheer en onderhoud van openbare ruimte past binnen de ‘Oldebroek voor mekaar’ gedachte. Het verder uitrollen van de pilots burgerbegroting is een speerpunt die afhankelijk is van de uitkomsten van de lopende pilots. Het is wat de SGP betreft goed om naar aanleiding van de evaluatie van deze pilots een eventueel vervolg te geven aan het verder uitrollen van de burgerbegroting.

Als SGP onderschrijven wij het belang van de thema’s veiligheid en handhaving. Daarbij willen we ons als SGP niet alleen richten op de naleving van de drank- en horecawet. Ook als het gaat om handhaving van de afspraken omtrent evenementen is er een taak voor de gemeente.

In het verleden is er een investering gedaan in de organisatie. Deze investering was onder ander nodig voor een betere dienstverlening en bedrijfsvoering. Extra geld voor een werkbudget lijkt dan ook een extra investering en die noodzaak is de SGP op dit moment niet duidelijk. De bezuinigingen hebben het aantal fte met ongeveer 10 verminderd. Het totale budget voor het personeelsbeheerplan kan gezien die ontwikkeling dan ook naar de toekomst afnemen. De genoemde verhoging van het inhuurbudget is een tegengestelde ontwikkeling die om een nadere toelichting vraagt.

In de begroting worden de inkomsten uit belastingen verhoogd met het verwachte inflatie percentage. Het blijkt dat dit percentage hoger of lager kan  uitvallen dan de werkelijke inflatie is geweest. De SGP zou graag zien dat er een correctie plaatsvind zodat de opbrengsten van de belastingen stijgen met het de werkelijke inflatie percentage. De onzekerheid van de precariobelasting vraagt om de voorgestelde bezuinigingssporen verder in te vullen. Een uitgangspunt wat we als SGP fractie willen onderstrepen.

De SGP fractie wil werknemers, college en inwoners Gods zegen toe wensen in de komende tijd.

Ik dank u wel,

 

Oldebroek, 22 juni 2015

 

De fractie van de SGP,

Erik Doornwaard, fractievoorzitter