23 mei 2017

Algemene Beschouwingen SGP-fractie Oldebroek begroting 2017

 


Algemene Beschouwingen SGP-fractie Oldebroek begroting 2017

Oldebroek, 23 mei 2017

Voorzitter,

In de perspectievennota heeft het college een voorstel gedaan voor bijstelling en aanscherping van de bestuursovereenkomst 2014-2018 en speelt in op bestuurlijke prioriteiten en actuele ontwikkelingen. Daarnaast betreft het overwegingen met uitganspunten en financiële kaders voor de meerjarenbegroting 2018-2021. Dit betreft bij leven en welzijn een nieuwe bestuursperiode aangezien er in maart volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen zijn. De SGP-fractie wil het college bedanken voor de perspectievennota en reageren op de door het college beschreven wensen, de visie van de SGP geven en als partij de prioriteiten stellen. 

Belangrijkste prioriteit voor de SGP is dat het beleid niet in strijd is met Gods Woord. Of het nu gaat om de zondagsrust of de omgang met mensen onderling. De SGP wil vanuit de beginselen van Gods Woord concreet vormgeven aan het gemeentelijk beleid. 

Voor de SGP ligt de prioriteit dan ook bij de zorg voor de mensen in de samenleving die het nodig hebben. Als SGP zien we dan ook graag de ‘menselijke maat’ terug in het gemeentelijk beleid. Met andere woorden; maatwerk is belangrijk. En dan niet maatwerk wat bij de gemeente past maar waar de inwoner behoefte aan heeft. Concreet betekent dat voor de SGP investeren in en borgen van de kwaliteit van ‘keukentafelgesprekken’. De SGP vraagt specifiek om aandacht voor de mantelzorgers en mensen in armoede. Goede ondersteuning is erg belangrijk voor deze doelgroepen. Inzetten op vermindering van administratielasten is een concreet voorbeeld. De SGP wil nogmaals vragen om te onderzoeken of het mantelzorgcompliment voldoet.

Herprioritering van de begroting Jeugd is opmerkelijk. Zeker als het afgezet wordt ten opzichte van de bedragen die gevraagd worden voor bijvoorbeeld de investeringen in sportaccommodaties. Daarbij komt dat wij vraagtekens zetten bij de bijdrage van schoolbesturen aan de onderwijshuisvesting. De SGP ziet graag dat de middelen beschikbaar blijven voor onderwijs. Daarnaast is het voor de SGP nog steeds niet duidelijk waarom er 50.000 euro nodig is voor een herijking van het Sociaal Domein gezien de adequate informatievoorziening en evaluaties aan de gemeenteraad.

De SGP steunt de uitwerking van ‘Oldebroek voor Mekaar’ en ook wij zijn van mening dat er al veel bereikt is en in ontwikkeling is gezet. Het gemeentebestuur moet rekening houden met en inspelen op het ‘zelforganiserend vermogen’ van de samenleving. Daarbij moet de regie-  en faciliterende rol van de gemeente zichtbaar zijn in de samenleving. Dit vraagt wel duidelijkheid wat de rollen zijn en waar de bevoegdheden liggen. Hier kan winst behaald worden. ‘Oldebroek voor mekaar’ houdt volgens de SGP niet in dat elk initiatief vanuit de samenleving ook wordt verwezenlijkt. Dergelijke initiatieven moeten getoetst kunnen worden aan gemeentelijk beleid. Concreet voorbeeld betreft de initiatieven aangaande de investeringen in sportaccommodaties zoals verplaatsing Rood Wit en buitensportaccommodatie Oldebroek - Stouwdamsweg. Volgens de SGP moet eerst beleid ontwikkeld worden voordat elk initiatief bij de gemeenteraad op tafel komt te liggen. We verwachten van het college dat de afspraak in de bestuursovereenkomst nagekomen wordt aangaande het formuleren van een integraal sportbeleid. 

Een speerpunt van ‘Oldebroek voor Mekaar’ is het dorpsgericht werken. Als SGP willen we opmerken dat daarbij het buitengebied niet vergeten mag worden. Een vitale gemeenschap wordt niet alleen bereikt door in te zetten op vitale dorpen maar ook een vitaal buitengebied is van belang. Dat dit betrokkenheid en flexibiliteit vraagt van de gemeentelijke organisatie willen wij als SGP onderstrepen. Onze wens is dat dit ook in praktijk tot uiting komt.

Veiligheid is voor de SGP ook een prioriteit. De gemeente heeft hierbij een belangrijke taak, door zowel onveilige situaties te voorkomen als door handhavend op te treden tegen burgers en bedrijven die de veiligheid in gevaar brengen. Inzetten op preventie is daarbij van belang. Aangaande integraal handhavingsbeleid wordt er meer uitgegaan van vertrouwen in de naleving van regels door inwoners. Voor de SGP gaat dit niet samen met minder handhaving. Als er regels zijn moeten die nageleefd worden. Proactieve handhaving is volgens de SGP wenselijk om zodoende een leefbare samenleving te behouden.

De reserve sociaal domein is door de raad ingesteld om zodoende geld wat voor de zorg beschikbaar is gesteld op deze manier beschikbaar voor de zorg blijft. Onttrekkingen vanuit de reserve sociaal domein behoren dan ook ten goede te komen aan de zorg. Dorps- en buurtinitiatieven, inclusief zelfbeheer openbaar groen komen wat ons betreft daarvoor niet in aanmerking. Als er middelen nodig zijn voor dergelijke ‘Oldebroek voor Mekaar’ projecten zal dat uit andere middelen gedekt moeten worden of uit de bestaande budgetten van groen onderhoud door voordelen die voortkomen uit ‘zelfdoen’.

Regionale samenwerking is aan verandering onderhevig. Opheffing van RNV is daar een onderdeel van. Voor de SGP staat de inhoud van de samenwerking voorop. Voor de afwikkeling en inpassing van de taken van RNV zien wij graag dat een versterking van de samenwerking met Nunspeet en Elburg. We zien dat er positieve ontwikkelingen zijn aangaande de netwerksamenwerking NEO. Verder versterking en uitbouwen daarvan hebben de steun van de SGP. In tijden van economisch herstel is het belangrijk om als gemeente daarop in te spelen. Een goed ondernemersklimaat is in het belang van de gemeente. Als SGP willen we hierbij ook wijzen op de kansen die er zijn om dit ook in NEO verband breder op te pakken. Ander punt wat in dit kader opgepakt kan worden is de inkoopsamenwerking. In H2O-verband moet er bij de inkoopsamenwerking structureel geld bij. Wel opmerkelijk omdat vaak aangegeven wordt dat door grootschaligheid het goedkoper kan. De praktijk lijkt toch weerbarstiger. Is de advisering nu te duur of wordt er te weinig bespaard op de inkoopbudgetten blijft voor de SGP een vraag.

Duurzaamheid blijft voor de SGP een belangrijk onderwerp. Hoewel er al de nodige stappen zijn gezet en er geld beschikbaar is gesteld is er nog werk te doen. De instelling van een bestemmingreserve heeft onze instemming en vraagt om een zorgvuldige afweging voor het beschikbaar stellen van de middelen. Voor verbetering van afvalscheiding en minder restafval worden nieuwe scenario’s uitgewerkt. Punt van zorg daarin is voor ons de zoektocht naar de juiste vorm van belasten van de inwoners. 

Woningbouw is ook een prioriteit voor de SGP. Hoewel er de afgelopen jaren de nodige ontwikkelingen zijn geweest vraagt een aantrekkende woningmarkt aandacht. De SGP vindt evenwicht in het woningaanbod belangrijk wat bereikt kan worden door een vraaggerichte benadering van de woningmarkt.

Het onderhoudsniveau van openbare ruimten is afgestemd naar aanleiding van de bezuinigingsronde. Een inventarisatie van de gevolgen is welkom, maar om op voorhand 50.000 euro te bestemmen als impulsbedrag, is vooralsnog onvoldoende onderbouwd. De SGP ziet dan ook graag nadere onderbouwing. De Van Asch van Wijcklaan moet nodig onderhouden worden, als het gaat om verbetering van het rioolstelsel. Ook heeft dit effecten op de omgeving van het gemeentehuis. Dat deze middelen niet opgenomen zijn in de beheerplannen is voor de SGP een reden tot zorg. Wat betreft speeltoestellen, steunen we de lijn om natuurlijk spelen te benutten en afstemming van behoefte aan speeltoestellen met bewoners.

Informatiebeveiliging is een actueel onderwerp. Wat de SGP betreft mag dit punt niet onderschat worden. Noodzakelijke investeringen hebben wat ons betreft dan ook prioriteit.

Als het gaat om de financiën van de gemeente heeft de SGP zorgen. De voorstellen van het college zijn erg ambitieus. Het zorgt voor een negatief begrotingssaldo. Daarnaast zijn er tekorten bij het account Jeugd en wordt de precariobelasting afgeschaft wat onze gemeente voor een grote uitdaging stelt. Het vraagt een visie hoe deze tekorten om te buigen. Voor de SGP is een meerjarenbegroting zonder financiële tekorten prioriteit. Uitwerking van eventuele bezuinigingssporen kan dan van belang zijn. Het vraagt prioritering van het bestuur. Ook als het gaat om de inzet van personeel. Daarbij moet er oog zijn voor de belasting van de organisatie. Het werken met projectbudgetten moet samengaan met onderbouwing van de haalbaarheid en wenselijkheid van het project. Structurele lasten moeten ook structureel in de begroting opgenomen worden.

De SGP-fractie is een ieder dankbaar voor het werk wat is verricht en wenst college, raad, ambtenaren en inwoners Gods onmisbare zegen toe.

 

 

De fractie van de SGP