11 november 2014

Begroting 2015 ( column )

Volgens informatie van de VNG blijkt dat de gemeente Oldebroek een gemeente is met relatief veel financieel vermogen. Oldebroek is één van de 26 rijkste gemeenten van Nederland. Het financiële perspectief oogt niet bepaald rooskleurig. Zoals het er nu naar uitziet loopt het tekort van de begroting op in 2018 naar bijna 800.000 euro. 

Wel veel financiële buffers maar niet een sluitende begroting. Dit lijkt op een tegenstelling. Ook uit de cijfers van de provincie Gelderland blijkt dat er nogal fluctuaties zitten in de saldi van de begrotingen en het uiteindelijke saldo van de resultatenrekening. Geen sluitende begrotingen maar vervolgens wel een positief resultaat bij de jaarrekening. Beter sturen op de begrote en werkelijke inkomsten en uitgaven is daarom noodzakelijk.

De SGP ziet verhogen van belastingen als de weg van de minste weerstand. Belasting verhoging is niet de oplossing voor de onderliggende problemen. De SGP-fractie ziet andere mogelijkheden om te komen tot een sluitende begroting.

Een mogelijkheid om de uitgaven en inkomsten weer in balans te brengen is ‘Oldebroek voor Mekaar’ waarbij de gemeente zich richt op haar kerntaken. De bestuursovereenkomst en de begroting geven duidelijk weer welke positieve effecten deze verandering kan geven. Wel vraagt dit proces veel inspanning en veel tijd.

Een andere mogelijkheid om de begroting sluitend te krijgen is het financieel op orde brengen van de beheerplannen. Het blijft noodzakelijk dat er voldoende middelen zijn om het onderhoud aan de kapitaalgoederen op het door de raad vastgestelde kwaliteitsniveau te bekostigen maar reserves opbouwen moet wat de SGP betreft geen doel op zich te zijn.

Het komen tot een meer efficiënte bedrijfsvoering lijkt de SGP een prachtig middel tot bezuiniging. In de kaderbrief voor de begroting blijkt ook dat er ten opzichte van andere gemeenten hier nog winst te behalen is.

 

Erik Doornwaard

Fractievoorzitter SGP