16 november 2016

Begroting 2017

 

Donderdag 10 november j.l. heeft de gemeenteraad van Oldebroek de programmabegroting 2017 besproken. De fractie van de SGP heeft een aantal punten ingebracht. Het belangrijkste voor de SGP-fractie willen we benoemen.


Transparantie is bij een begroting erg belangrijk. Door veranderende regelgeving is er nogal wat veranderd in de begroting. Het programma overheadkosten en de subsidieparagraaf zijn bijvoorbeeld toegevoegd. De raad moet voor de berekening van de overhead beslissen welke methodiek wordt toegepast. Hier was nog onduidelijkheid maar we krijgen als raad hier nog meer informatie over. Ook hebben we gevraagd om een benchmark voor wat betreft overheadtarieven. De verwerking van overhead wordt door gemeenten anders gedaan. De SGP is benieuwd waar Oldebroek staat ten opzichte van andere gemeenten. Daarnaast heeft de SGP gevraagd om inzicht te blijven houden in de financiële ontwikkelingen bij het sociaal domein.


Door de veranderende regelgeving komt het beleidsuitgangspunt kostendekkendheid van tarieven onder druk te staan. Hiermee samenhangend is de discussie over OZB. Uit de cijfers van provincie Gelderland blijkt dat de lastendruk OZB per inwoner stijgen. De SGP is van mening dat de beleidsuitgangspunten gevolgd moeten worden en we willen dan ook graag weten of dit gebeurt. Daarnaast heeft de SGP de toezegging gekregen dat de precariobelasting die Vitens eventueel zal doorbelasten aan inwoners in 2017 wordt gecompenseerd.


De ICT heeft de SGP vorig jaar al benoemd tijdens de begroting. We hebben toen onze zorgen geuit. En wat zien we in de begroting 2017? Een investering van meer dan een half miljoen in een I-dienst project met Hattem en Heerde. Daarnaast staat in de begroting dat het college ook op het gebied van ICT onderzoek wil doen met Elburg en Nunspeet. Wat ons betreft tweesporenbeleid. Samen met de ABO hebben we een amendement ingediend, wat door de CU, CDA en Pvda werd gesteund, om de investering in de het project met Hattem en Heerde nog niet te doen. Eerst willen wij de uitkomsten van het onderzoek met Nunspeet en Elburg afwachten. Wij willen geen blokkades bij voorbaat opwerpen en een besluit nemen als alle informatie beschikbaar is.


Duurzaamheid is een onderwerp wat hoog op de agenda staat. Wij zijn van mening dat al veel stappen gemaakt zijn om een bewustwordingsproces op gang te brengen bij de inwoners. Als gemeente moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen maar niet de verantwoordelijkheid van inwoners overnemen en alles voor hen willen regelen. Wel moeten wij bewustwording stimuleren zodat inwoners hun gedrag gaan aanpassen wat noodzakelijk is om een goed rentmeester te zijn. We hebben de motie van de ChristenUnie en de VVD gesteund. Dit omdat het een steun in de rug is van het college. Wel heeft de SGP aangegeven dat om van alle stappen, om energie- en klimaatneutraal te worden, de (financiële) consequenties in beeld te brengen niet reëel is.


Namens de oppositie is er een motie van treurnis ingediend. De SGP heeft deze motie niet gesteund. Tijdens de commissie Financiën en Bedrijfsvoering hebben we uitgebreid over de college informatie betreffende het belasting onderzoek gesproken. De wethouder heeft toen toegezegd dat alle informatie beschikbaar komt voor de raad als de onderhandelingen met de belastingdienst zijn afgelopen. De SGP is van mening dat eerst alle informatie bekend moet zijn voordat er een afweging gemaakt kan worden. Wat ons betreft was deze motie van treurnis dan ook niet aan de orde.


Namens de SGP-fractie,


Erik Doornwaard