10 december 2018

Bomenverordening

 

In de laatste commissievergadering van de commissie Ruimte en Leefomgeving hebben we
vergaderd over de nieuwe bomenverordening. Dit in het kader van het dereguleren van de
kapverordening. Het doel van deze deregulering is dat bij de nieuwe bomenverordening
bewoners zoveel mogelijk vergunningsvrij hun bomen kunnen kappen die op erven en in
tuinen staan. Dit wil niet zeggen dat alle bomen zomaar vergunningsvrij gekapt kunnen
worden! De gemeente heeft een lijst opgesteld van bijzondere en beschermingswaardige
bomen die niet zonder een kapvergunning gekapt mogen worden. Verder blijven de bomen
op gemeente gronden kapvergunningplichtig.

Wij als SGP staan achter deze nieuwe verordening. Het dereguleren voor onze bewoners
vinden wij van groot belang. Ook vinden wij het belangrijk om een stuk verantwoordelijkheid bij de bewoners neer te leggen hoe zij met de bomenverordening omgaan. Wij vertrouwen erop dat onze inwoners hun verantwoordelijkheid kennen, zodat het geen kaalslag van bomen wordt en zij als goed rentmeester met de natuur zullen omgaan.

Tijdens de vergadering hebben wij de wethouder nog twee aandachtspunten meegegeven
bij de definitieve uitwerking van deze bomenverordening.

Het eerste aandachtspunt is om het gewenste effect van wat deze verordening beoogt,
namelijk het grote aantal kapvergunningsaanvragen terug te brengen zodat er meer tijd
overblijft om ook daadwerkelijk te handhaven op de afgegeven kapvergunningen, te
monitoren. Deze monitoring is van belang om inzichtelijk te krijgen of de
bomenverordening het beoogde effect heeft.

Het tweede aandachtspunt betreft de communicatie over deze bomenverordening met de
inwoners. Dit moet op een heldere en duidelijke wijze gebeuren zodat de inwoners weten
hoe zij deze bomenverordening moeten toepassen.

Namens de SGP-fractie,

Gerard Vlieger