21 november 2015

Brede steun geeft bedrijvenpark H2O perspectief

gezamenlijk persbericht ChristenUnie, ABO en SGP;

In haar vergadering van 12 november heeft de raad van Oldebroek in grote meerderheid besloten om in te stemmen met de zgn. ‘package deal’ voor het bedrijventerrein H2O. Deze deal is een overeenkomst tussen de drie aandeelhouders van het bedrijventerrein; de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek. De coalitiepartijen ChristenUnie, ABO en SGP zijn blij met de brede steun in de raad. Als de raden van Hattem en Heerde ook instemmen met deze overeenkomst kunnen er eindelijk weer eens stappen worden gezet.

Het mag bekend zijn dat er de laatste jaren geen of weinig grond wordt verkocht op het bedrijventerrein H2O. In 2013 is er onderzoek gedaan om te bezien of er mogelijkheden zijn om het tij te keren. Er is geadviseerd om drastische maatregelen te nemen. Dit plan kreeg de naam ‘Vernieuwd Perspectief’ en is toen door de raad aangenomen. Dit plan rust op drie pijlers:
1. Het verkrijgen van de bovenregionale status. Dit is nodig om ook bedrijven van buiten onze regio te mogen aantrekken. Dit is door goed bestuurlijk lobbywerk geregeld.
2. Een nieuwe afslag van de A28 rechtstreeks op het bedrijventerrein. Een belangrijke voorwaarde voor nieuw te vestigen bedrijven m.n. logistieke bedrijven is een goede ontsluiting.
3. Aanpassing van het Bestemmingsplan. Dit is nodig om de uit te geven kavelgrootte aan te passen en om bedrijven in een hogere milieucategorie toe te kunnen laten.

De drie eigenaren van het bedrijventerrein, de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek hebben na lang en moeilijk overleg uiteindelijk een compromis bereikt de zgn. ‘package deal’. Wat was het probleem? Daar waar Hattem en Heerde vasthielden aan de maximale invulling qua milieu categorieën voor het bestemmingsplan, wilde Oldebroek geen concessies doen aan de leefbaarheid van het dorp Hattemerbroek. Dit was ook een voorwaarde van vrijwel alle partijen in de raad van Oldebroek bij het vaststellen van het Vernieuwd Perspectief. Daarnaast was er de discussie wie er garant moest staan voor het tekort van 6 miljoen op de begroting voor de nieuwe afslag. De nieuwe afslag kost 16 miljoen, voor 10 miljoen is er dekking. Voor de overige 6 miljoen wordt er nog gezocht om financiering te vinden, zolang dat er niet is moet er een garantstelling zijn om de procedure te kunnen starten.

Uiteindelijk is er door de drie colleges van Burgemeesters en Wethouders overeenstemming bereikt. Oldebroek moet een flinke investering doen door 3,3 ha grond voor de prijs van 3,5 miljoen terug te kopen van de ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek (de B.V.). Het belang voor Oldebroek is dat op deze grond, dicht tegen de kern van Hattemerbroek het Bestemminsplan niet wordt aangepast. Door deze deal kan de B.V. zelf voor 3 miljoen garant staan voor de afslag en de overige 3 miljoen wordt verdeeld onder de drie partners (de drie gemeenten), elk 1 miljoen. 

Het is een flinke investering, maar de aangekochte grond zal ook weer als bedrijfsgrond door de gemeente Oldebroek worden uitgegeven wat t.z.t. weer opbrengsten genereerd. De raad van Oldebroek heeft uitgesproken dat het college oog moest hebben voor de leefbaarheid van Hattemerbroek en dat kost dan ook geld. We beseffen dat deze ‘package deal’ een compromis is tussen de drie gemeenten en willen dan ook niet meer tornen aan de details van deze overeenkomst. We hebben regelmatig aangedrongen op voortgang, het heeft wat ons betreft allemaal al veel te lang geduurd. Nu doorgaan en stappen zetten was het devies van de raad aan het college. De belangstelling voor bedrijfsgrond neemt weer duidelijk toe en met de aanpassingen die voorgesteld zijn zien we weer goede perspectieven. We hebben met elkaar veel geld geïnvesteerd in dit terrein, als coalitiepartijen voelen we ons dan ook verantwoordelijk om nu daadkrachtig stappen te zetten, het gaat immers om veel geld.

Het waren niet alleen de coalitiepartijen; ChristenUnie, ABO en SGP maar ook de fracties van het CDA en de VVD die deze mening waren toegedaan. Zodat het voorstel om in te stemmen met de ‘package deal’ breed door de raad werd gesteund. Als nu binnenkort de raden van Hattem en Heerde ook kunnen instemmen, zien we weer goede mogelijkheden om van dit terrein alsnog een succes te maken. 

De fracties van ChristenUnie, ABO en SGP