27 januari 2018

Christelijke verantwoordelijkheid voor openbare ruimte

 

Liefde is een centraal thema in het christelijke geloof. Het gebod van God in de Bijbel is om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. God liefhebben betekent ook zijn Naam liefhebben. Onze naaste liefhebben betekent ook onze naaste niet te kwetsen. Ruwe en onzedelijke taal kunnen kwetsend zijn. Er moet respect zijn voor mensen die dit als kwetsend ervaren. De SGP-fractie is daarom van mening dat er een verbod moet komen op het vloeken van de Naam van God en het gebruik van ruwe en onzedelijke taal in de publieke ruimte. We moeten mensen die het als kwetsend ervaren respecteren. De verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte ligt bij de overheid. Daarom wil de SGP-fractie een vloekverbod en een verbod op ruwe en onzedelijke taal opnemen in de APV.

Dat het verbod zogenaamde open normen betreft zorgt ervoor dat de handhaving van dit verbod moeilijk is en daardoor vooral een symbolische waarde heeft. Toch is dat voor de SGP geen reden om het amendement niet in te dienen. Het geeft aan wat de SGP belangrijk vindt en wat voor ons acceptabel is. Het is voor ons een belangrijke signaalfunctie in de publieke ruimte. Het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie stelt in 2007 dat het de aanbeveling verdient om de religieuze gevoelens van mensen te beschermen.

Toenmalig GPV-fractievoorzitter Slob in Zwolle en huidig CU-minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media gaf aan in een artikel in 2009: ‘We moeten op een verantwoorde manier omgaan met de publieke ruimte. Dat mag ook blijken uit het taalgebruik. Daarbij komt dat het opkomen voor de Naam van God in het publieke domein onlosmakelijk is verbonden aan het bedrijven van christelijke politiek.’

Nu, in 2018, lijkt dat niet meer het geval. De SGP diende gisteravond tijdens de raadsvergadering een amendement in om het vloekverbod weer op te nemen in de APV. In 2006 hebben we dat ook gedaan. Destijds werd met een meerderheid van 1 stem het amendement verworpen. Nu stond de SGP helemaal alleen en stemde de rest van de gemeenteraad tegen het amendement.

Namens de SGP-fractie,

Erik Doornwaard