11 november 2023

Clubaccommodatie OWIOS

Voorstel financiële steun voor clubaccommodatie OWIOS

 

Tijdens de commissievergadering Samenleving en Bestuur van jl. 12 oktober is het voorstel met betrekking tot OWIOS besproken. Het voorstel betreft beschikbaarstelling van € 1,1 miljoen voor lening aan voetbalvereniging OWIOS, alsmede een aanvullende investeringsbijdrage van € 1,45 miljoen voor realiseren project Vernieuwen clubaccommodatie en herinrichting sportpark Bovenmolen te Oldebroek.

OWIOS is al een lange tijd met de ontwikkeling van scenario’s bezig geweest. Uit de voorgelegde scenario’s heeft OWIOS de voorkeur om voor volledige nieuwbouw te kiezen. Hierbij wordt van de gemeente de bovengenoemde inbreng verwacht en OWIOS heeft een eigen inbreng van bijna 2 miljoen.

Tijdens deze commissievergadering hebben we onze waardering uitgesproken voor het vele werk wat er door OWIOS is verzet, ook zijn we op verschillende momenten goed bijgepraat door de vereniging.  Echter zijn er voor de SGP nog veel onduidelijkheden met betrekking tot het collegevoorstel, waardoor we tot op heden nog geen goed besluit kunnen nemen over dit voorstel.

Enkele van deze onduidelijkheden welke zijn aangegeven in de commissie zijn: wat is het maatschappelijk belang van een dergelijk grote investering van de gemeente en of  is de bijdrage die door OWIOS wordt gedaan de substantiële bijdrage is die gevraagd wordt bij dergelijke investeringen. Wat SGP betreft is dit nog onvoldoende onderbouwd en is er ook te weinig concreet commitment vanuit andere verenigingen om aan te haken bij de nieuwe sportaccommodatie. Verder is als onderdeel van het plan ook het afstoten van 2 velden door OWIOS. En wat SGP betreft is er nog geen duidelijkheid over de toekomstige invulling van deze velden, terwijl dit wat ons betreft wel van wezenlijk belang is voor het totaalbeeld. Als laatste hebben we de vinger gelegd bij de financiële risico’s die er zijn met betrekking tot de haalbaarheid van een sluitende business case. Wat SGP betreft is dit een aandachtpunt wat van te voren bekend moet zijn om een gedegen besluit te kunnen nemen.

De wethouder heeft tijdens het debat in de commissie aangegeven om voor de raadsvergadering van D.V. 9 november met extra informatie te komen om zo meer helderheid te geven. Echter heeft de wethouder aangegeven dit niet te kunnen aanleveren voor deze raadvergadering. Daarom heeft het presidium met instemming van de gehele raad besloten het onderwerp van de agenda te halen.

Alles overziend is de uitkomst op dit moment teleurstellend voor OWIOS. Het ingezette traject zal vertraging oplopen. Als SGP hopen we dat er snel duidelijkheid komt zodat we als raad een besluit kunnen nemen en OWIOS weet waar ze aan toe zijn.