14 juli 2014

Column van comissie Ruimte en Grond

In de commissievergadering van j.l. donderdag 26 juni zijn het KWP en MPG besproken. U zult waarschijnlijk denken wat betekenen deze afkortingen. Welnu het KWP is het Kwalitatief Woningbouw Programma en het MPG is het Meerjaren Programma Grondbedrijf.

Het KWP omvat een omschrijving van de huidige marktomstandigheden, de woningbouw doelstellingen, geeft woningbouwprogramma’s weer en geeft een samenvatting van het ontwikkelde resultaat in relatie tot de doelstellingen. Geheel gebaseerd op het landelijke woningbehoefte onderzoek, gekoppeld aan een recente bevolkingsprognose. In het MPG wordt de financiële stand van zaken weergegeven.

Momenteel zijn binnen de gemeente Oldebroek het grote aantal van ca. 20 projecten in voorbereiding. Echter de economische situatie dwingt continue te zoeken naar mogelijkheden, de balans tussen vraag en aanbod. Zoals vermeld in het verkiezingsprogramma van de SGP, wil onze partij zich inzetten voor de woningbouw en daarmee de leefbaarheid binnen de diverse kernen. Hierbij dient steeds gezocht te worden naar de juiste oplossing om de woningbouw zo spoedig mogelijk weer vlot te trekken. Zeer belangrijk punt, waar de SGP zich voor inzet, is het afstemmen van de grond- en woningprijzen op de actuele prijsontwikkelingen en marktwaardes.

Ook diversiteit aan woningen is van groot belang, met name het aantal woningen geschikt voor starters en senioren behoeft voldoende aandacht. Daarmee gelijktijdig de doorstroming stimulerend.

De aspecten duurzaamheid, voldoende openbaar groen en speelruimte in een wijk zijn ook zeer belangrijke aandachtspunten. Waar mogelijk zal ook, mede in het kader van Oldebroek voor mekaar, het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) worden toegepast.

In de korte tijd dat uw nieuwe raad is geïnstalleerd, is de eerste stap reeds gezet. In de afgelopen raadsvergadering heeft uw raad ingestemd met het starten van de voorbereiding herontwikkeling locatie Roezemoes in Oosterwolde. De SGP heeft zich ingezet om in deze kern weer een woningbouwproject te gaan uitvoeren. 

Namens de SGP- fractie.