8 december 2014

Column; "Windmolens"

In de commissievergadering van j.l. woensdag 3 december is de afronding van de verkenningsfase van windmolenproject Hattemerbroek besproken. Tijdens deze vergadering bleek nogmaals dat, initiatiefnemer en belanghebbenden in deze kwestie lijnrecht tegenover elkaar staan.

 

Toen dit project jaren geleden van start ging heeft de SGP vanuit haar grondbeginsel, rentmeesterschap in het beheer van de aarde, gekozen voor een positieve instelling in dit windmolenproject. De feitelijke informatie die vervolgens gedurende het verloop van het traject tot ons kwam bevestigde deze keuze.

 

Voor de afgelopen verkiezingen had de SGP in haar programma opgenomen het actief meewerken in milieubeleid en het aanwenden van alternatieve energiebronnen door particulieren/bedrijven te zullen stimuleren. Vanuit dat standpunt is ook in de bestuursovereenkomst het duurzaam opwekken van energie als een positieve ontwikkeling opgenomen.

 

Als belangrijkijk ijkpunt in dit project heef de SGP steeds vastgehouden aan de uitkomst van de te maken Milieu Effect Rapportage (planMER). Nu deze procedure is afgerond, blijken vanuit het planMER hoofdzakelijk positieve punten naar voren te komen voor dit windmolenproject. Voor de nadelen die er zijn, zijn maatregelen mogelijk, waardoor deze nadelen tot een minimum kunnen worden beperkt.

 

Als hoofditem in de laatste commissievergadering kwam het draagvlak voor het project aan de orde. Er is onduidelijkheid over een aangenomen amendement in de Provinciale Staten. Hierover vindt in D.V. januari 2015 nog een debat plaats. De SGP fractie is van mening dat er eerst duidelijkheid moet komen voordat er besluitvorming kan plaatsvinden. De meeste insprekers en vele aanwezigen gaven te kennen niet voor dit plan te zijn. De SGP hecht grote waarde aan de mening van iedere belanghebbende, maar wil een ieder toch oproepen om deze kwestie ook eens te bezien met een wat bredere blik.

 

Nederland heeft een doelstelling betreffende realisaties op het gebied van duurzame energie. Ook de provincie Gelderland heeft daaruit voortvloeiend een doelstelling opgenomen in de windvisie die onlangs in de Staten is vastgesteld. Onderdeel van deze windvisie is het project in Hattemerbroek.

 

Realisatie van de 4 windmolens heeft nadelige effecten. Dan komt de vraag boven, zijn we bereid offers te brengen voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen? Zoals blijkt uit het planMER zijn de milieueffecten voor dit project heel klein. Voor velen zijn de offers aanvaardbaar in het belang van de leefbaarheid van de aarde, hoe klein de bijdrage mondiaal gezien ook zal zijn. Regionaal is de bijdrage substantieel!

In deze kwestie zullen wij ook zeker onze verantwoordelijkheid moeten nemen.

 

Namens de SGP- fractie,

Alfred van Loo