5 juli 2022

De raad van Oldebroek steunt de boeren met een krachtig signaal

De startnotitie van het kabinet betreffende Nationaal Programma Landelijk gebied wat gepresenteerd is op vrijdag 10 juni heeft heel erg veel teweeg gebracht. Daarom hebben wij het initiatief genomen om een motie vreemd aan de orde van de dag in te dienen in de raadsvergadering van 30 juni. Daarmee hebben wij als SGP  ons standpunt kenbaar maken.  De motie is raadsbreed ingediend en aangenomen. Wij waarderen het dat de gemeenteraad hierin gezamenlijk optrekt. Het is goed dat we als raad gezamenlijk op deze manier dit krachtige signaal afgeven. De gemeenteraad van Oldebroek zet daarmee een vervolg neer met betrekking tot de motie die op 12 december 2019 die ook raadsbreed is aangenomen.

 Door de boeren is hun zorg neergelegd bij de raad. De SGP deelt de zorgen van de boeren. Wij begrijpen de onrust en onzekerheid onder de boeren. Het gevoel van oneerlijkheid en onbegrip bij de boeren vraagt een antwoord van de overheid. De vraag om gelijk behandeld te worden met de andere sectoren is toch niet teveel gevraagd? De overheid moet oog hebben voor de menselijke kant. De boer verdient respect, waardering en een toekomstperspectief.

Met de starnotitie doorkruist en ondergraaft de regering in den Haag het vertrouwen. Men een dropt waarmee een ‘kleurplaat’ zonder inspraak waarmee boeren geconfronteerd worden. Hiermee wilde de minister doelen meegeven aan de provincies, maar niemand weet waarover die doelen nu iets zeggen. De houding van de gemeente Oldebroek is constructief op dit dossier maar de plannen van het Rijk dwarsbomen deze constructieve houding.

 Het raakt agrarische gezinnen direct en kan een leegloop van het platteland tot gevolg hebben en daarmee heeft het desastreuse gevolgen op sociaal economisch gebied. Er moet ook oog zijn voor de menselijke kant. Het is onbegrijpelijk dat de regering dat niet ziet en onacceptabel als men dit doel had. Het raakt het bestaansrecht van de boeren en hun kapitaal dat in vele gevallen vanuit een lange familie geschiedenis is opgebouwd.

 Boeren moeten weer perspectief krijgen hoe men zich kan ontwikkelen en wij moeten hen perspectief bieden zodat zij hun bedrijf kunnen innoveren en de voedselproductie kunnen veilig stellen. Ook met name voor de jongere generatie moet er een toekomst zijn. De natuur is ook belangrijk. Daar moeten we ook heel zuinig op zijn maar er zijn meer dingen die van wezenlijk belang zijn zoals voedselzekerheid, voldoende werk en inkomen om op een menswaardige manier te leven of het grondrecht om een plek om te wonen. Voor ons voldoende redenen om ons standpunt kenbaar te maken.

 Wat de SGP Oldebroek betreft moeten alle sectoren, als je stikstofreductie wil halen, bijdragen. De overheid richt zich alleen op de stikstofproblematiek en boeren, men moet terug naar de tekentafel en als volwaardige partners met elkaar in gesprek. Er zijn meer landelijke problemen met stikstof die samen om een integrale aanpak vragen. Er moet oog en ruimte zijn voor innovaties die ingezet zijn. Er zijn mogelijkheden en die moeten opgepakt worden door met elkaar het gesprek aan te gaan.

Klik hier voor de motie

De raad van oldebroek steunt de boeren met een krachtig signaal