8 mei 2023

Definitieve locatiekeuze maatwerkwoningen

In de raadsvergadering van 20 april jl. is de definitieve locatiekeuze van de maatwerkwoningen besproken naar aanleiding van het collegebesluit hierover. De SGP vindt het belangrijk dat deze woningen er komen. We willen er zijn voor mensen die hulp nodig hebben. Ook in de gemeente Oldebroek. We moeten omzien naar mensen in kwetsbare omstandigheden. Wij willen een overheid die vanuit Bijbelse naastenliefde zorg en ondersteuning of zelfs bescherming geeft aan mensen die het nodig hebben.

Via de informerende nota zijn wij op de hoogte gesteld van de locatiekeuze van het college. Wij begrijpen dat de keuze die gemaakt is vragen kan oproepen, maar de uitwerking kan veel bezwaren weggenemen die nu opgeworpen worden. Zoals het haalbaarheidsonderzoek nu aangeeft is dit de beste optie. We zijn hier in het verleden al kritisch op geweest en zijn dat nog steeds. Maar voor ons is er op dit moment geen alternatieve locatie waardoor we deze locatie begrijpen. Echter voor wat de SGP betreft begint nu de procedure pas want voor de verdere uitwerking van de maatwerkwoningen zal de ruimtelijke procedure gestart worden waarbij de ruimtelijke ordening een belangrijk aandachtspunt is voor ons. Het aandachtpunt wat de SGP ook in de commissie heeft meegegeven voor de verdere uitwerking is in ieder geval dat de sloperij verdwijnt want de geluidswal van 6 meter is wat SGP betreft geen optie, dus hier zal echt een oplossing voor moeten komen.

Het verdwijnen van de sloperij roept bij ons de vraag op of dit niet juist een betere locatie is. We hebben gevraagd of het college in de verdere uitwerking hier nadrukkelijk rekening mee wil houden. Het plaatsen van de maatwerkwoningen op die plek zorgt ervoor dat de woningen nog meer naar de rand geplaatst kunnen worden waardoor er nog minder prikkels zijn voor de bewoners. Dit betekent ook dat de woningen 50 meter rondom vrij gebouwd kunnen worden, want als we nu de tekening zien zijn deze wel erg kort op de weg gepositioneerd. Dit zorgt voor extra prikkels ook omdat akoestisch onderzoek heeft uitgewezen dat de Feitenhofsweg een hoge verkeersdruk heeft van 600 auto’s per dag, daarbij komt er ook nog een extra ontsluitingsweg voor fietsers/brommers etc. vanuit het nieuwe plan wat niet bevorderlijk is voor de rust. Al met al blijft dit de nodige vragen oproepen. Daarnaast hebben wij begrepen dat er naast dit project ook een particulier initiatief is voor woningbouw. We hebben daarom het college gevraagd in hoeverre het is gelukt om met deze initiatiefnemer in gesprek te gaan om voor deze buurt hier een win-win situatie te creëren. Wat de SGP betreft liggen hier kansen voor het maatschappelijk belang. We hopen dat het college in de verdere uitwerking deze optie nadrukkelijk meeneemt. Verder zien wij straks graag de uitgewerkte plannen van het plaatsen van de maatwerkwoningen tegemoet en hopen dan een inhoudelijk oordeel te geven over het totale project.

Tijdens de behandeling van dit agendapunt werd er een motie ingediend om het haalbaarheidsonderzoek, met daarbij specifieke aandacht voor het buurtonderzoek, opnieuw uit te voeren en om de locatie van de sloperij nadrukkelijk als optie mee te nemen. Als SGP hebben we tegengestemd op deze motie. Wat ons betreft is de locatiekeuze een bevoegdheid van het college en moeten wij straks het uiteindelijke plan afwegen en daarin ook aangeven of de gekozen locatie wat SGP betreft de juiste is. Verder zal het opnieuw uitvoeren van het haalbaarheidsonderzoek geen andere resultaten opleveren aangezien deze al twee keer is uitgevoerd en daarom ons inziens valse verwachtingen zou kunnen geven.