19 december 2017

Doorberekende precarioheffing Vitens moet volledig worden gecompenseerd

 

De SGP heeft in mei 2016 toen duidelijk werd dat er precariobelasting opgelegd zou worden aan Vitens aangedrongen op compensatie als Vitens de belasting zou doorberekenen aan inwoners van de gemeente Oldebroek. Het college heeft toen toegezegd dit te doen. Wel heeft de SGP destijds de vraag gesteld of de compensatie volledig voor elk huishouden gebeurt en op welke wijze. Dit was toen nog onduidelijk.

In de begroting van 2017 stond dat alleen 2018 gecompenseerd zou worden. Tijdens de begrotingsbehandeling heeft de SGP door middel van een motie erop aangedrongen dat ook 2017 gecompenseerd zou worden als Vitens de heffing voor dat jaar ook doorbelast aan de inwoners. Het college kwam met de toezegging dat mocht Vitens al in 2017 doorberekenen, dit in 2018 kan worden meegenomen in de compensatie. Vanwege deze toezegging heeft de SGP de motie destijds ingetrokken.

De SGP-fractie blijft van mening dat de doorberekende precarioheffing door Vitens volledig gecompenseerd moet worden. Om onze woorden uit de raad van mei 2016 te herhalen: ´Voor de SGP mag het heffen van precario bij Vitens in geen geval zorgen voor een verhoging van de lasten´.

Naar aanleiding van de brief van Vitens betreffende de doorbelasting van de precario heffing aan de inwoners van de gemeente Oldebroek heeft de SGP-fractie de volgende vragen gesteld aan het college.

  1. Wanneer wist het college dat Vitens de precarioheffing zou doorberekenen aan de inwoners?
  2. Over welke jaren heeft de gemeente Oldebroek een aanslag opgelegd aan Vitens en wat is de totale opbrengst daarvan?
  3. Er is een toezegging van de wethouder, gedaan in de raadsvergadering van 10 november 2016, dat de precariobelasting die Vitens zal doorbelasten aan inwoners gecompenseerd wordt. Hoe en wanneer wordt deze toezegging nagekomen?
  4. Wordt elk huishouden volledig gecompenseerd?
  5. Wat zijn de totale kosten van de compensatie van de aanslag die is opgelegd aan Vitens?
  6. Is het bedrag wat gereserveerd is voldoende?
  7. In de brief van Vitens wordt doorverwezen naar de website van de gemeente Oldebroek voor informatie. Is dit afgestemd met de gemeente?

Namens de SGP-fractie.

Erik Doornwaard