21 oktober 2013

Dorpsbelang Oosterwolde: “IJzer smeden nu het heet is!”

Begin oktober heeft Dorpsbelang Oosterwolde een gesprek gehad met het gemeentebestuur van Oldebroek. Dorpsbelang Oosterwolde heeft in het voorjaar een leefbaarheidsonderzoek laten uitvoeren en nu werden de aanbevelingen uit dit onderzoek besproken met het college van B&W. Vele zaken waaronder wonen, horeca in het dorpshuis en de verkeersveiligheid, kwamen aan de orde in een constructief en open overleg in dorpshuis de Heerdt. Op 11 november wordt verder gesproken over de veranderende rol van de samenleving en de effecten daarvan op de samenwerking tussen Dorpsbelang en de gemeente.

 

Wonen en voorzieningen in Oosterwolde

De woningbouwplannen in Oosterwolde kwamen aan de orde. De gemeente wil in  overleg met betrokken partijen en Dorpsbelang nadenken over het aanpassen van het woningbouwprogramma aan de behoeften en mogelijkheden van bewoners in Oosterwolde. Indien nodig is het gemeentebestuur bereid met de provincie te spreken over aanpassingen van het bestemmingsplan.

De voorzitter van Dorpsbelang, de heer Nanne Schoonhoven: “Veel jongeren trekken weg uit Oosterwolde, daar moet woongelegenheid voor worden geschapen. Nu de mogelijkheden zich voordoen moeten we daarop direct inspelen.” Daarmee ontstaat in het algemeen ook meer draagvlak voor het voorzieningenniveau in Oosterwolde. Het uitbreiden van de winkelvoorzieningen in de kern Oosterwolde wordt nu als een moeilijk proces ervaren. In deze tijd is het, ondanks inspanningen van Dorpsbelang, voor ondernemers niet rendabel om zich te vestigen in Oosterwolde.

 

Uitbreiding horecamogelijkheden dorpshuis

Het gemeentebestuur is bereid mee te werken aan de wens van een volwaardige horecafunctie in dorpshuis de Heerdt. Gesprekken zijn gestart met het dorpshuisbestuur.

Dorpsbelang, is niet verantwoordelijk voor het dorpshuis maar wel wil graag meedenken. Zij zien samen met  het gemeentebestuur wel mogelijkheden om, met inbreng van een cafetariafunctie in het dorpshuis en het benutten van  subsidiemogelijkheden, serieus na te denken over het overdragen van de sportzaal aan de gemeenschap. Burgemeester Hoogendoorn: “Door verbinding van diverse oplossingen kunnen kansen worden gecreëerd. Het gemeentebestuur wil de mogelijkheden graag samen met het dorpshuisbestuur verkennen en stelt betrokkenheid van Dorpsbelang daarbij op prijs”. Nanne Schoonhoven: “Het ijzer smeden nu het heet is!”

 

Verkeersveiligheid

Enkele verkeerssituaties zijn besproken, zoals de veiligheid rond de school. Diverse betrokken partijen zijn benaderd, wat o.a. heeft geleid tot aanpassing van ontheffingen . Verder de aansluiting van de Groote Woldweg en Mheneweg op de Oostendorperstraatweg. De suggesties en aandachtspunten van Dorpsbelang zijn ter harte genomen, wat leidt tot enkele kleine aanpassingen en verduidelijking van de situatie. Verder wordt de huidige situatie als de meest veilige ervaren. Schoonhoven: “Er gebeuren nooit ongelukken. Dat willen we graag zo houden.” De gemeente wil ten slotte meewerken aan het aanpassen van de strooiroute in Oosterwolde, in verband met de aanwezigheid van seniorenwoningen en de route van de Buurtbus. Concreet wordt de Van Oldenbarneveldtweg aan het schema toegevoegd.

 

Sterke en leefbare dorpen

Ook in de overige dorpen worden jaarlijks dorpsavonden gehouden. De gemeente Oldebroek wil samen werken aan sterke en leefbare dorpen waarbij dorpsgroepen een regierol hebben. Inmiddels zijn voor de kernen Oosterwolde, Noordeinde en Hattemerbroek al dorpsavonden gehouden. De overige kernen volgen in de komende maanden. Met de diverse Dorpsgroepen vindt daarnaast regelmatig overleg plaats over actuele ontwikkelingen in de dorpen.