2 april 2015

Gemeenteraad Oldebroek voor samenwerking met Elburg en Nunspeet

In de raadsvergadering van 26 maart is in de gemeenteraad van Oldebroek gesproken over de versterking van de bestuurskracht via intergemeentelijke en regionale samenwerking. Dit naar aanleiding van de afspraak in de bestuursovereenkomst en het rapport ‘Sterk bestuur’. Het college vroeg de raad richtinggevende uitspraken te doen.

Al in verkiezingstijd heeft de SGP aangegeven dat een fusie tussen Hattem, Heerde en Oldebroek niet gewenst is omdat deze gemeenten niet de juiste partners zijn voor de gemeente Oldebroek. Jarenlang, en nog steeds, werkt de gemeente Oldebroek samen met de gemeenten van de Regio Noord Veluwe (RNV). De gemeenten Hattem en Heerde willen wel aanschuiven bij de RNV maar er geen lid van worden. Daarnaast heeft de gemeente Oldebroek de uitvoering van de decentralisaties ondergebracht bij het samenwerkingsverband RNV. Dit in tegenstelling tot Hattem en Heerde die deze taken in een ander samenwerkingsverband hebben ondergebracht. Daarom is de SGP van mening dat de gemeente Oldebroek bij samenwerking moet kiezen voor de gemeente Elburg en Nunspeet en op regionaal niveau voor de RNV.

Tijdens de raadsvergadering is een motie ingediend door ABO, ChristenUnie en SGP ter onderstreping van de gewenste koers. Deze motie geeft onder andere de opdracht aan het college om de praktische mogelijkheden van samenwerking met de gemeente Elburg en de gemeente Nunspeet te verkennen en op te pakken. Het gaat dan in ieder geval om alle ondersteunende functies van de organisatie, de zogenoemde PIOFACH taken, dienstverlening en beheer.

Daarnaast geeft de motie aan om op regionaal niveau te streven naar een samenvoeging van RNV en Strategische Alliantie Veluwe Noord (strategische samenwerking tussen RNV-gemeenten en Hattem en Heerde) om te komen tot een krachtige strategische en beleidsmatige samenwerking. Uit de eerste besprekingen van het vervolgtraject Sterk Bestuur in Gelderland blijkt dat dit door RNV 3.0 verder vorm gegeven wordt. 

De motie is door de gemeenteraad aangenomen. Het mag duidelijk zijn dat deze nieuwe koers, om de samenwerking te zoeken met de gemeente Elburg en Nunspeet, wat betreft de SGP een grote stap in de goede richting is. 

Namens de SGP-fractie
Erik Doornwaard