27 maart 2023

Haalbaarheidsonderzoek verplaatsing verenigingen Wezep

In de raadscommissie Ruimtegebruik en Leefomgeving van j.l. 22 februari is de commissie geïnformeerd over een haalbaarheidsonderzoek inzake het verplaatsen van verenigingen Wezep. Een haalbaarheidsonderzoek waar de gemeenteraad van Oldebroek in 2020 een verzoek voor heeft gedaan en waar het resultaat nu van gedeeld is. De tennisvereniging WTC heeft al eerder aangegeven voorlopig op de eigen locatie te willen blijven en de van Limburg Stirumkorpsen (vLS) ziet weinig kansen in het delen van de faciliteiten.

Het haalbaarheidsonderzoek heeft zich dus gefocust op het verplaatsen van voetbalvereniging WHC.  De conclusie van het onderzoek is dat het verplaatsen van de vereniging binnen de gestelde financiële randvoorwaarden niet haalbaar is. Dit komt doordat de verplaatsing een negatief resultaat oplevert. Een belangrijke oorzaak is de hoge prijs die de projectontwikkelaar vraagt voor de gronden. Daarnaast wil de projectontwikkelaar geen afspraken maken over de huidige locatie en dit geeft een te groot financieel risico voor de gemeente, een tijdelijk negatief resultaat van 12 miljoen.
Als SGP vinden wij het jammer dat de verplaatsing van de voetbalvereniging WHC naar de rand van het dorp niet door kan gaan. Het was een mooie kans geweest voor de woningbouwopgave die we hebben als gemeente. Het plan van woningbouw op de huidige locatie van WHC zou namelijk voorzien in een fors aantal woningen van ruim 250 stuks.

In de raadsvergadering van 9 maart heeft de ABO naar aanleiding van de uitkomst van dit onderzoek een motie vreemd aan de orde van de dag ingediend om het college de opdracht mee te geven door middel van een second opinion meer zekerheid te krijgen over het risicoprofiel en resultaat van de business case en  indien sprake is van een maximaal negatief resultaat van circa €2mln en een aanvaardbaar risicoprofiel, in overleg met de raad over te gaan tot de ontwikkeling van de WHC-locatie met de bouw van circa 300 woningen, waarbij voor vv WHC een nieuw sportcomplex wordt ontwikkeld aan de Voskuilerdijk.

Als SGP hebben wij tegengestemd op deze motie. Het haalbaarheidsonderzoek heeft een duidelijk antwoord opgeleverd waarom verplaatsing nu niet haalbaar is, daarbij zou er opnieuw een onderzoek moeten worden uitgevoerd wat opnieuw geld gaat kosten met waarschijnlijk eenzelfde uitkomst. Daarbij zijn de kaders die in de motie worden aangegeven onvoldoende duidelijk en wordt er geen duidelijkheid gegeven over het risico van 12 miljoen wat er op voorhand al is. Als SGP hebben wij aangegeven dat wat ons betreft eerst een pas op de plaats gewenst is. Het is goed om te kijken wat er de komende maanden aan initiatieven ontstaan. In een eerder stadium hebben wij al aangegeven dat mogelijke andere locaties voor WHC, in plaats van de Voskuilerdijk, gezocht moeten worden. Voor ons is het nu het juiste moment om dit te onderzoeken. Verder heeft het college in de commissie vergadering aangegeven dat het goed is dat er eerst beleid wordt opgesteld de komende tijd over hoe wij als raad met dergelijke aanvragen van (sport)verenigingen willen omgaan.