11 februari 2017

'Hart van Oosterwolde' (2)

 

In het vervolg op de commissievergadering van 30 november 2016 is het plan ‘Hart van Oosterwolde’ op de dorpsavond van j.l. 7 februari gepresenteerd aan de inwoners van Oosterwolde.

De avond begon met de presentatie van de uitkomsten van de gehouden enquête over de leefbaarheid in Oosterwolde en interactie-sessies met onderwerpen als; wonen, winkels, voorzieningen en omgevingskwaliteit. Er was een ruime opkomst en de inwoners toonden zich zeer betrokken.

De nieuwe omgevingswet schrijft een omgevingsvisie voor. De uitkomsten van de gehouden gesprekken door de gemeente worden dan ook gebruikt in de dorpsvisie voor Oosterwolde. De kaders voor deze dorpsvisie zullen ook moeten gaan gelden voor de andere dorpen in de gemeente Oldebroek. De werkwijze in Oosterwolde wordt dan ook gezien als een proeftraject.

Het tweede deel van de avond was gewijd aan de presentatie van het plan ‘Hart van Oosterwolde’. Voor deze naam werd gekozen vanwege een bundeling van voorzieningen en faciliteiten op één plaats. Een ambitieus, maar toekomstbestendig plan voor Oosterwolde met hierin voorzien een MFC met sporthal, winkels, Jongeren Actief Plek (JAP), woningen, voorzieningen en een centraal plein met parkeerplaatsen. Met als doel de leefbaarheid en welzijn van de inwoners te verbeteren. Dat een dergelijk plan zeer gewenst is, wordt o.a. onderstreept door het feit dat het dorpshuis ‘De Heerdt’ met groot achterstallig onderhoud kampt en de zalen nogal eens leeg staan.

Wat uitermate belangrijk gaat worden de komende tijd is welke kaders er door het hiervoor genoemde proeftraject worden gevormd, immers zijn zij, naast andere wet- en regelgeving, de toetsingscriteria voor het plan het ‘Hart van Oosterwolde’.

De SGP is zeer blij met de betrokkenheid en de initiatieven van de inwoners van Oosterwolde. Met Oosterwolde ziet de SGP dan ook uit naar het vervolg.

Namens de SGP-fractie,

Henk Kwakkel