19 juli 2023

Kaders voor begroting 2024 vastgesteld

Een belangrijk document voor de gemeente is de begroting. In dit document staat opgenomen waar we als gemeente geld aan uitgeven en wat de inkomsten zijn. Vooraf aan deze begroting wordt in de gemeente Oldebroek de perspectiefnota besproken.  De perspectiefnota voor de begroting 2024 bevat de kaders voor de uitwerking van de begroting 2024. Hier heeft de gemeenteraad veel invloed. Er kunnen voorstellen gedaan worden waar meer of juist minder geld aan uitgegeven moet worden.

De SGP heeft daarbij aangegeven dat wij het realistische kaders vinden. Er zijn veel zaken uit het college uitvoeringsprogramma in opgenomen. Daarbij hebben wij als SGP onze inbreng gehad en we zien dat ook terug. Wij hebben als SGP een aantal punten nog ingebracht.

Een voorstel van het college is om geld op te nemen voor kabinetszaken. Daar heeft de SGP nog vraagtekens bij maar bij de begroting krijgen we daarover een toelichting.

Wij hebben gevraagd meer concrete actie te ondernemen met betrekking tot de netcongestie. Het elektriciteitsnetwerk zit vol. Dat vraagt om oplossingen en om concrete actie.

Daarnaast hebben we aandacht gevraagd voor onze leefomgeving. Duurzaamheid en biodiversiteit zijn belangrijke zaken maar daar willen we landschapsbeheer aan toevoegen. Volgens de SGP moeten we daarmee aan de slag. Herstellen van oude elementen in het landschap en het bevorderen van diversiteit van leven zijn daarbij uitgangspunten. Daarbij hebben wij benoemd dat bestaanszekerheid voor de agrarische ondernemer belangrijk is. Wij hebben nogmaals een beroep gedaan op het college om blijkt te geven van hun betrokkenheid op onze boeren. Daarbij referent aan het plan van de Stichting Vier Merken waar nog steeds geen duidelijkheid over is.

Belangrijk voor de SGP blijft financiële degelijkheid. Voorzichtigheid is daarom geboden en we hebben de oproep gedaan aan het college om de ingezette weg zoals de jaarrekening 2022 liet zien te vervolgen.

Wilt u de bijdrage terugkijken? Klik dan hier

 Fractie SGP-Oldebroek

 

Bijdrage perspectiefnota in de raad,

Voorzitter, Voor de SGP is de perspectiefnota een nota die realistisch is. Veel zaken van uit het college uitvoeringsprogramma zijn opgenomen. Daarbij hebben wij als SGP onze inbreng gehad. Als SGP willen we dan ook geen nieuwe dingen of nieuw beleid naar voren brengen die als kader meegenomen moeten worden bij de begroting.  Wel willen we nog een aantal zaken benoemen die volgens ons aandacht nodig hebben voor de begroting.

Eerste punt betreft kabinetszaken. De SGP heeft in de commissie daarover al een vraag gesteld. Daarbij blijft voor ons wel de vraag of dat nodig is. De toezegging om dit nader toe te lichten voldoet voor ons op dit moment maar wij blijven onze vraagtekens houden. Het zou toch zo moeten zijn dat binnen reguliere budgetten ook deze zaken vorm gegeven kunnen worden.

Tweede punt blijft het elektriciteitsnetwerk. Vorig jaar hebben we dit ook benoemd. De jaarrekening laat zien dat het allemaal nog niet zo snel gaat en toch vinden wij dit belangrijk. Graag hier meer actie op ondernemen en concrete acties in gang zetten.

Derde punt betreft GGD en ODNV. We hebben hier vorig jaar ook al de vinger bij gelegd. Beide gemeenschappelijke regelingen vroegen vorig jaar meer geld en dit jaar weer. Het is wenselijk dat de raad meer betrokken is bij de GGD en de ODNV en we zijn dan ook blij met de eerste stap voor een gemeenschappelijke adviescommissie. Wij hopen dat de andere gemeenteraden daar ook mee instemmen want volgens ons is dit wenselijk.

Vierde punt gaat om onze leefomgeving. Duurzaamheid en biodiversiteit zijn belangrijke zaken die aandacht vragen. In dit kader wil de SGP ook landschapsbeheer inbrengen. Volgens ons zou het goed zijn om hier mee aan de slag te gaan. Herstellen van oude elementen en het bevorderen van diversiteit van leven zijn daarbij uitgangspunten. Ons inziens kan dit mooi opgepakt worden bij het verder uitwerken van het programma Vitaal Platteland. Het onderwerp stikstof ligt wat stil zoals het nu lijkt. De SGP vindt bestaanszekerheid voor onze agrarische ondernemers belangrijk. Het is voor de SGP opmerkelijk dat het plan van stichting de vier merken nog geen beklonken zaak is. Hoe kan het dat dergelijke initiatieven vanuit de samenleving in hogere bestuursorganen zo lastig liggen zoals het lijkt. Wij blijven een beroep doen op het college om blijkt te geven van hun betrokkenheid op onze boeren.

Voorzitter, De SGP staat voor financiële degelijkheid. Dat betekent onder andere dat structurele lasten ook structureel zijn. We hebben bij de bestuursrapportage het budget benoemd voor de eikenprocessierups wat nu ingezet wordt voor biodiversiteit. Hier willen wij de vinger bij leggen. De SGP ziet dit graag anders en we hebben eerder al gepleit om het budget voor eikenprocessierups breder in te zetten voor ongedierte bestrijding. Dat lijkt ons meer voor de hand te liggen dan dit geld nu uit te geven aan biodiversiteit zoals in de bestuursrapportage staat. De uitkomsten van de meicirculaire geven een structureel positief saldo. Toch houdt het niet over. Voorzichtigheid is daarom geboden en we roepen het college dan ook op om de ingezette weg zoals de jaarrekening 2022 liet zien te vervolgen. College ga zo door.

Wij willen u als college en ambtenaren wijsheid en Gods zegen toewensen bij het opstellen van de begroting.