9 juni 2021

Kleinschalige woningbouwinitiatieven

In de achterliggen commissies en raadsvergadering hebben we uitgebreid gesproken over kleinschalige woningbouwinitiatieven. Als SGP hebben wij hier diverse keren aandacht voor gevraagd. Als gemeente is er dringend behoefte aan woningbouw en een heldere visie hierop. Daarom zijn wij als SGP blij met dit stuk wat handvatten en mogelijkheden geeft voor inbreiding, inwoning, woningsplitsing en pre-mantelzorg.

Het behandelde beleidsstuk moet voorzien in het zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven wonen en het ondersteunen van het welzijn van ouderen en andere zorgbehoevenden met een woon- en/of zorgvraag in onze gemeente. Met dit beleidsstuk hoopt de SGP dat er meer ruimte ontstaat voor diverse doelgroepen om vanuit verschillende vraagstukken ‘bij elkaar te wonen’ in het kader van onder andere zorg en welzijn en wordt geprobeerd invulling te geven aan de woningbouwbehoefte die aansluit bij het woonprogramma wat de gemeente heeft.

Tijdens de raadsvergadering is er een amendement ingediend waarvan wij mede-indiener zijn geweest, omdat de SGP ook verruiming van bestaande regels voorstaat. Dit amendement sluit daarmee goed aan op het voorliggende beleidsstuk het zorgt voor meer duidelijkheid van de toe te passen voorwaarden bij woningbouwinitiatieven.

Als SGP hebben wij de laatste tijd stevig aandacht gevraagd voor extra maatwerk. Het toevoegen van additionele eisen, zoals extra sloopmeters, saneren van asbest of het toevoegen van kwaliteiten etc. voor het verkrijgen van medewerking hadden wij een goede aanvulling op dit beleidsstuk gevonden. Als SGP zien wij hier een kans om een extra slag te slaan in de andere doelstellingen en opgaven die we als gemeente hebben. Echter de overige partijen haken daar nog onvoldoende op in, wat wij jammer vinden. Wij zien dit als een gemiste kans.

Totaal gezien zijn wij als SGP blij met de aangenomen nota en geeft dit helderheid voor de toekomst voor ons als raad en als initiatienemers.

Fractie SGP Oldebroek