11 december 2014

Lichte daling grondprijzen

Na jaren lichte daling grondprijzen in de gemeente Oldebroek

Afgelopen donderdag is in de commissie vergadering van 4 december de nota Grondbeleid 2015 tot en met 2018 en de nota Grondprijsbeleid 2015-2016 besproken. Beide nota’s worden ook besproken in de raadsvergadering van D.V. 18 december.

In het voorstel van het college worden de grondprijzen voor bepaalde categorieën na jaren verlaagd ten opzichte van de vorige nota Grondprijsbeleid. Alleen voor de categorie starterswoningen en starterswoningen in collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) wordt er een lichte stijging voorgesteld. Volgens de SGP is dat op dit moment niet een gewenste ontwikkeling.

Bij de vorige nota Grondprijsbeleid 2013-2014 heeft de SGP aangegeven dat de toen gekozen grondwaarderingsmethode, de residuele referentieprijs (verschil tussen waarde woning en bouwkosten), niet onze voorkeur had. Dit vanwege het eventuele nadelige effect dat de grondprijzen te hoog zouden zijn voor de woningmarkt doordat mogelijk alleen de waarde van de opstal daalt. Uit de voorliggende nota blijkt dat de gemeente weer op de oude manier haar grondprijzen bepaalt, door middel van een vaste prijs per vierkante meter. Het zal niemand verbazen dat deze beleidswijziging in de huidige nota de instemming van de SGP verkrijgt. Deze grondwaarderingsmethode sluit beter aan bij de geformuleerde uitgangspunten: ‘Eenvoud, transparantie en marktconform’.

Wij blijven als SGP fractie een voorstander van een gerichte aanpak van de woningmarkt. Wat ons betreft kan ook in het huidige beleid nog meer de focus liggen op de project gerichte benadering. Per project bekijken wat de mogelijkheden zijn en daarop aansluiten komt de woningmarkt ten goede.

 

Namens de SGP-fractie,

Erik Doornwaard