30 januari 2016

Meer regels voor minder mensen

In de gemeenteraadsvergadering van 28 januari is gesproken over duurzaamheids- en stimuleringsleningen. Met deze leningen kunnen particulieren en maatschappelijke organisaties geld lenen, om te investeren in duurzaamheid.

 

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 22 januari 2015 is hier voor het eerst over gesproken. In deze vergadering is een aanzet gegeven om hiermee aan de slag te gaan; nu ruim een jaar later werd er gesproken over het budget voor het komende jaar. In januari 2015 heeft de gemeenteraad gekozen om een EPA-maatwerk-advies als extra toetssteen toe te voegen. Dit gold alleen voor aanvragen met een bedrag wat hoger lag dan € 7.500,-. De reden hiervoor was om op deze manier te controleren of de gelden goed besteed worden. Voor de SGP was dit destijds een lastig punt, omdat wat de SGP betreft hiermee de verantwoordelijkheid bij de burgers wordt weggehaald.

 

Tijdens de afgelopen commissievergadering gaf de wethouder aan dat er in de afgelopen periode slechts een paar aanvragen geweest zijn, waarvoor zo’n advies nodig was. Cijfermatig bleek dit om 3% van de aanvragen te gaan. Voor de SGP is dit de reden om te pleiten voor afschaffing van het EPA-advies. Daarnaast is volgens de SGP de verordening voor deze maatregelen duidelijk genoeg om te laten zien welke maatregelen er wel of niet voor in aanmerking komen.

 

Door de ChristenUnie, de VVD, het CDA en de ABO werd een amendement ingediend om het EPA-advies alleen af te schaffen voor de aanschaf van zonnepanelen, bij een bedrag dat hoger lag dan € 7.500.  Als SGP konden we hier niet mee instemmen; op deze manier bleef immers het EPA-advies deels gehandhaafd.

 

Het voorstel van het college om gelden beschikbaar te stellen voor duurzaamheids- en stimuleringsleningen kon uiteraard op instemming van de SGP rekenen. Ook dit is een vorm van rentmeesterschap, waarbij we als SGP ons inzetten voor een duurzame toekomst.

 

Namens de SGP-fractie,

Rik van de Beek