4 november 2013

Mogelijk verandering van beleid recreatiepark Mulligen

De vier grootste partijen van de gemeenteraad van Oldebroek (ABO, CDA, SGP en ChristenUnie) hebben in een gezamenlijke brief aan het college gevraagd de mogelijkheden voor permanente bewoning op ‘Mulligen’ te onderzoeken.  De raadsfracties vragen een notitie, waarin de mogelijkheden voor legalisatie van permanente bewoning van recreatiewoningen zijn beschreven.  Zodat ze bij de vaststelling van het bestemmingsplan een zorgvuldige afweging  kunnen maken.

 

De herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied recreatiepark Mulligen’  staat binnenkort geagendeerd voor de raadsvergadering. Al jaren wordt er een beleid gevoerd dat gericht is op het bestrijden van permanente bewoning. De uitvoering van dit beleid is lastig en complex en brengt de nodige problemen en kosten met zich mee. Daarbij constateren de fracties dat er bestuurlijk en maatschappelijk veel in beweging is rond dit onderwerp. Veel gemeenten in den lande worstelen met deze materie. De vier fracties vinden het van belang de ervaringen en trends in de praktijk te kennen en te betrekken in de besluitvorming.  Maar ook om eventuele verandering van beleid te kunnen verantwoorden en de consequenties daarvan ook goed in beeld te hebben.

 

Dit heeft ertoe geleid dat  de fracties van ABO, CDA, SGP en ChristenUnie  in een brief aan het college  vragen om voorafgaand aan de besluitvorming met een notitie te komen waar de mogelijkheden voor legalisatie van permanente bewoning van recreatiewoningen zijn beschreven en de voor- en nadelen van de mogelijkheden zijn gewogen.

 

Gezamenlijk persbericht van de fracties van ABO, CDA, SGP en ChristenUnie