12 februari 2024

Oprichting afvalorganisatie

 

Toetreden tot Fryslan Miljeu en de oprichting van een regionale inzamelorganisatie Noord Veluwe B.V.  

In de raadsvergadering van jl. 1 februari hebben we gesproken over het toetreden tot Fryslan Miljeu. Dit nadat er in de commissievergadering van jl. 17 januari al het nodige over dit onderwerp was gezegd.

Wat betreft deze toetreding en het proces hiernaar toe heeft de SGP verschillende vragen, die in de commissie en in de raadsvergadering zijn benoemd. Het eerste punt is dat we graag een extra stap in dit proces hadden gezien. Door eerst het volledige afvalbeleid te herzien, hadden we de wensen en criteria mee kunnen geven die misschien tot een andere keuze had kunnen leiden.  Deze evaluatie van het complete afvalbeleid is in de commissievergadering van 29 november door de wethouder toegezegd. Nu werd deze evaluatie door dezelfde wethouder terzijde gelegd. Onze vraag was of dit een verstandige keuze was, omdat de SGP ervan overtuigt is dat de uitkomsten van een evaluatie echt tot andere keuzes of richtingen had kunnen leiden. Nu staan we voor een voldongen feit. En is er geen weg meer terug.

Het tweede belangrijke punt was de onzekerheid van de financiën. We weten na alle antwoorden nog helemaal niets over de richting waar de tarieven naar toe gaan. De huidige inzamelaar heeft in de commissievergadering aangegeven dat hij ver onder kostprijs heeft geleverd. Het kan dus haast niet anders of de tarieven moeten wel gaan stijgen. In de benchmark huishoudelijk afval van de NVRD vergelijken gemeenten hun aanpak en prestaties op het gebied van afval- en grondstoffenbeheer. De Omrin Gemeentes hebben niet deelgenomen in deze benchmark. Wel zien we terug dat we in de Gemeente Oldebroek met onze afvalstoffenheffing nu al meer betalen dan het landelijke gemiddelde en dat als de kosten stijgen het verschil alleen maar groter zal worden. 

Het derde punt wat we als SGP hebben willen maken betreft onze lokale ondernemers. In ons bestuursakkoord hebben we staan dat we zorgen voor een goed ondernemersklimaat voor onze ondernemers waarin we graag meedenken in mogelijkheden. Maar aan deze toetreding tot Fryslan Miljeu zit ook een risico voor onze lokale ondernemers. Zoals nu bij de afvalinzameling blijkt, dat de kans heel klein is dat de afvalinzameling wordt uitbesteed aan lokale ondernemers, is de kans groot dat ook in de toekomst Omrin zal gaan concurreren met lokale ondernemers op de aanvullende werkzaamheden zoals  gladheidbestrijding en groenvoorziening. Dit wordt nadrukkelijk benoemd in de stukken als mogelijkheid. Wat SGP betreft vinden wij dit niet wenselijk en de overheid moet niet gaan zitten op de stoel van de ondernemers. Laten we de lokale ondernemers steunen.
Wij hebben het college gevraagd zich hiervoor in te zetten.

Als laatste wilde de SGP de onduidelijkheid over het grondstoffenstation benoemen.  Het besluit wat genomen is door de Raad van State over de grondstoffenstation Elburg, en het feit dat van Werven haar grondstoffenstation op de Middeldijk en de Bovendwarsweg in overeenkomst met de Gemeente en buurtbewoners haar activiteiten zal staken is er tot op heden geen goede oplossing voor onze inwoners. En dit is voor de SGP van wezenlijk belang. Daarom heeft de SGP een procedurebesluit voorgesteld om op basis van Artikel 32 van het Regelement van orde gemeenteraad het toetreden tot Fryslan Miljeu uit te stellen en dus niet tot een besluit te komen.
Dit geeft het college de mogelijkheid om de komende periode met een uitgewerkt plan te komen voor het grondstoffenstation. De SGP is van mening dat dit een belofte is die we onze inwoners hebben gedaan bij de invoering van diftar. Het kan wat SGP betreft niet zo zijn dat we verder gaan zonder dat hier geen goede oplossing voor is gevonden. Dit grondstoffenstation is namelijk van cruciaal belang voor het slagen en uitvoeren van diftar. Dit geeft namelijk de inwoners de mogelijkheid om afval goed te kunnen scheiden. Door nu dit besluit van toetreding tot Fryslan Miljeu te nemen lopen we het grote risico dat we aan het eind van 2024 geen grondstoffenstation meer hebben en dit kan niet wat de SGP betreft. Het grondstoffenstation kan namelijk niet los gezien worden van het inzamelen van afval, hoewel dit twee aparte trajecten zijn kan het één niet goed zonder het ander functioneren en daarom is de SGP van mening dat er eerst een goede oplossing moet komen voor het grondstoffenstation, voordat we verdere besluiten nemen in dit traject.  Als SGP  hebben we het college opgeroepen om in gesprek te gaan met de huidige inzamelaar en out-of de box te kijken en na te denken naar oplossingen voor het realiseren van een grondstoffenstation voor onze inwoners en mogelijk kan de wethouder in die tijd ook nog zijn toezegging in de commissie aan de SGP waarmaken wat betreft evaluatie van het totale afvalbeleid. De SGP is blij met de toezegging dat de wethouder het agendapunt heeft teruggenomen en met de gemaakte opmerkingen van de SGP het plan eerst verder gaat uitwerken, ook de hieraan verbonden risico's voor het op dit moment niet toetreden tot Frylan Miljeu zullen worden onderzocht. Uiteindelijk was de gehele raad unaniem in dit procedurebesluit. Wat SGP zijn we blij met de uitkomst van het debat, wat ons betreft gaat zorgvuldigheid boven snelheid.