1 februari 2014

Rapport Wijngoed Morren

Rapport Morren is nog geen eindpunt.
 
Het was bedoeld om aan de integriteitsdiscussie binnen raad en college een einde te maken. We hebben het over het Rapport van de Onderzoekscommissie van de gemeenteraad van Oldebroek onder voorzitterschap van Prof. mr. J. W. M. Engels. Is dat gelukt? En wat doen we met de resultaten die het opgeleverd heeft?
 
De SGP-fractie heeft de conclusies van het rapport goed tot zich door laten dringen: Er is geen overtreding van de integriteitsnormen van de Gemeentewet en er is geen sprake van persoonlijke bevoordeling. Dat is goed om als eerste te noemen. Daarnaast wordt in de conclusies de vinger gelegd bij de gewekte schijn van belangenverstrengeling door de centrale figuur in deze kwestie: wethouder Veldhoen. Daarbij worden zaken uit de bestuurscultuur genoemd als: gebrek aan openheid, gebrek aan onafhankelijkheid bij bestuurders, non-interventiecultuur en een volgend ambtenarenapparaat. Dit alles aangevuld met een zwak opererende raad, is de rechtmatigheid van de te nemen besluiten onvoldoende gewaarborgd. 
 
Gelukkig is de keerzijde ook genoemd: de veranderingen in raad en college zorgen voor ruimte om te bouwen aan een vernieuwde en betere bestuurscultuur . Daarbij wordt ook de versterking van ambtelijke cultuur en professionaliteit onderstreept. 
 
De SGP-fractie heeft in haar bijdrage gewezen op de risico’s van een college dat te lang niet veranderd qua politieke samenstelling en bemensing. Het spreekwoord zegt: Zelfs het beste paard struikelt wel eens. Die wetenschap noopt tot zelfreflectie, transparant werken en het behoud van bestuurlijke onafhankelijkheid. 
 
Daarbij heeft de gemeenteraad zich te realiseren dat het gebruik van scherpe bewoordingen in het veroordelen van bestuurders uiteindelijk leidt tot afbraak van het gezag van de overheid. Gemeenteraadsleden horen de afbraak van onze zorgvuldig opgebouwde democratie niet te versnellen door met modder zowel naar bestuurders als naar elkaar te gooien. 
 
En nu? De discussie is nog niet klaar. De uitvoering van de aanbevelingen is een zaak van blijvend investeren en evalueren. College en raad hebben wijsheid nodig. In de oude gemeenteraadszaal stond het op de tafel: De vreze des He(e)ren is het beginsel der wijsheid. Samen met dat andere, Wijsheid is beter dan kracht, is dat de bron waar de SGP de oplossingen vandaan ziet komen.
 
Peter van Duijn
Fractievoorzitter SGP