26 april 2022

Reactie SGP op advies informateur voor een nieuwe coalitie

Geachte voorzitter,

Vooreerst dank aan de informateur en griffier voor hun inzet en de manier waarop het proces verlopen is. Wij hebben als SGP kennis genomen van het advies.

Voorzitter, de analyse kunnen wij onderschrijven. Wel een nuance verschil. Er staat geschreven dat het grootste verlies is geleden door de SGP. Dat klopt als het als het gaat om het aantal zetels. Niet als het gaat om het aantal absolute stemmen. Laat wel gesteld zijn dat ondanks deze nuance het voor de SGP een pijnlijk verlies is.

De opkomst in de recente geschiedenis van Oldebroek is nog nooit zo laag geweest. Een constatering die actie vraagt. Dit hebben we ook in de raadsbijeenkomst aangegeven begin april. Het wordt hier nogmaals onderstreept.

Voorzitter, de thema’s die genoemd zijn, zijn een bevestiging dat er naar de toekomst een opgave ligt die vraagt om een constructieve bijdrage om bij al deze thema’s de keuzes te maken die goed zijn voor de inwoner van Oldebroek. En de SGP wil zich daarvoor inzetten.

Voorzitter, dan het advies. Het zal u niet verrassen. De SGP is in de eerst plaats dankbaar maar ook blij met dit voorliggende advies betreffende de nieuwe coalitie. Een voortzetting van de vorige en huidige coalitie was en is ook de wens van de SGP. Wij kunnen daarom dit advies en de genoemde redenen onderschrijven. Het onafhankelijk advies van de informateur laat wat ons betreft zien dat doorzetten van de huidige coalitie in het belang is van de inwoners van Oldebroek. Consistentie van het beleid is ook voor inwoners en ondernemers belangrijk. Dat de informateur concludeert dat er wederzijds respect, vertrouwen en waardering is onderstreept de samenwerking in de gemeente Oldebroek. Een constatering die recht doet aan de samenwerking in de coalitie.

Voorzitter, als het gaat om de adviezen met betrekking tot het samenspel, type wethouder en type raad willen wij opmerken dat de SGP met alle partijen op inhoud in deze raad wil samenwerken. Zo hebben we dat in het verleden gedaan zo willen we dat ook in de toekomst doen. Samen het goede zoeken voor de inwoners van Oldebroek. Dat er een krachtig bestuur nodig is onderstrepen we vanzelfsprekend. Dat daar een deskundige en bekwame volksvertegenwoordiging oftewel gemeenteraad bij hoort is noodzakelijk. We zijn de informateur dan ook erkentelijk voor de adviezen met betrekking hiertoe. Het blijft noodzakelijk om ook als raad in de spiegel te blijven kijken of we de goede dingen doen.

Voorzitter, afrondend de SGP is blij en dankbaar met het advies van de informateur over de nieuwe coalitie, zijn hem erkentelijk voor de vier adviezen en wij willen als SGP dan ook op een constructieve wijze een vervolg geven aan deze adviezen.

Ik dank u wel.