4 september 2017

Schriftelijke vragen evenementen Stouwdamsweg

Evenementen te grote impact op kern Oldebroek en omgeving

Bij de kern Oldebroek is aan de Stouwdamsweg vrijdag 1 september 2017 het ‘Mega Piraten Festijn’ gehouden en op zaterdag 2 september 2017 op dezelfde locatie de ‘Streetrace met Feestavond’. De SGP-fractie van de gemeente Oldebroek vindt dat deze evenementen een te grote impact hebben gehad op de omgeving.

Voor de SGP-fractie is het onbegrijpelijk dat er op deze locatie dergelijke evenementen georganiseerd worden. Het geeft veel overlast voor inwoners. Aan de rand van de bebouwde kom met het woonzorgcentrum ‘de Hullen’ op een steenworp afstand dergelijke grote evenementen organiseren met zoveel bezoekers, zoals op vrijdagavond, is onbegrijpelijk.

Twee dagen overlast vanwege overlast van geluid, overlast vanwege verkeersmaatregelen, overlast vanwege zwerfafval en overlast vanwege openbaar dronkenschap, vernieling en baldadigheid zoals uit een politiebericht blijkt en overlast tot in de nachtelijke uren zijn voor de SGP-fractie buitenproportioneel. Daarnaast hebben de evenementen al voor de nodige overlast gezorgd in de week ervoor.

Naar aanleiding van deze evenementen heeft de SGP-fractie de volgende schriftelijke vragen aan het college gesteld.

 1. Op welke wijze is er uitvoering gegeven aan het toezicht houden tijdens de evenementen gehouden op 1 en 2 september 2017.
 2. Is het juist dat het evenement op zaterdagavond tot zondagmorgen door is gegaan? Zo ja, met welke reden is hier vergunning voor verleend en is dit in overeenstemming met vastgesteld beleid?
 3. Met welke reden is er voor het evenement gehouden op zaterdag 2 september al een vergunning verleend voor de jaren 2018 en 2019?
 4. Op welke wijze is er gemeten hoeveel decibel er aan geluid is geproduceerd? Zijn er overtredingen geconstateerd ten opzichte van huidig vastgesteld geluidsbeleid en is er handhavend opgetreden?
 5. Op welke wijze zijn de omwonenden geïnformeerd en is ook in beeld hoeveel omwonenden zijn "gevlucht" voor dit evenement en wat de impact is van dergelijke evenementen op de omgeving?
 6. Is het college van mening dat deze locatie, met onder andere een woonzorgcentrum op steenworp afstand, geschikt is om deze evenementen te organiseren?
 7. Is het college van mening dat de omvang van deze evenementen passend zijn bij de kern Oldebroek?
 8. Is het college van mening dat de overlast van deze evenementen acceptabel zijn voor de gemeenschap?
 9. Is bij de vergunningverlening voor beide evenementen rekening gehouden met de duur van overlast gevende activiteiten zoals de voorbereidingen de week ervoor en de opruimwerkzaamheden erna?
 10. Op welke wijze is de strijdigheid met het bestemmingsplan opgeheven betreffende deze evenementen?
 11. Welk effect heeft de inzet van hulpdiensten gehad op andere incidenten?
 12. Hoe verhoudt zich een vergunningverlening voor een evenement met dusdanig alcoholmisbruik ten opzichte van het ‘Preventie- en handhavingsplan alcohol 2017-2021’ en is er uitvoering gegeven aan de handhaving van de Drank- en Horecawet zoals in het ‘Preventie- en handhavingsplan alcohol 2017-2021’ is beschreven?
 13. Wat zijn de kosten voor de gemeente aangaande deze evenementen? Is in beeld gebracht wat de vernielingen en/of schades zijn en de kosten daarvan?
 14. Wat wordt er gedaan aan het zwerfafval? Wie betaalt de kosten?

 

Wij wachten uw reactie op bovenstaande vragen met belangstelling af.

Hoogachtend,

Namens de SGP-fractie van de gemeente Oldebroek

Erik Doornwaard