14 april 2022

SGP in gesprek over circuit de Bargen

In de afgelopen weken zijn we als SGP, op uitnodiging, in gesprek geweest met een buurtbewoner van het motorcrosscircuit en vervolgens, ook op uitnodiging, met het bestuur van Stichting Circuit Oldebroek. We kunnen terugzien op goede inhoudelijke gesprekken.

Met de buurtbewoner hebben we het circuit bezocht. Daarbij zijn zaken besproken aangaande natura2000, het groter worden van het evenement/crossterrein en de handhaving hierop. Tevens kwam de bezorgdheid naar voren over het permanente karakter van het terrein terwijl dit een open stuk natuurgebied is. Er zijn bomen verdwenen door het steeds verder professionaliseren van het crossevenement en het verbreden van de baan. Daardoor ontstaat er een opener gebied. Er is contact met de gemeente of de gemaakte afspraken binnen de vergunningen passen en of bestaande afspraken nagekomen worden.

Als SGP hebben wij aangegeven richting de bewoner dat de gemeente verantwoordelijk is voor handhaving van de gemaakte afspraken. De SGP is van mening dat de afspraken die zijn gemaakt nagekomen moeten worden. Wij verwachten dat hierop gehandhaafd wordt.

Als fractie hechten we er waarde aan om hoor en wederhoor toe te passen. Mede daarom zijn we op de uitnodiging van het bestuur van Stichting Circuit Oldebroek ingegaan om ook met hen in gesprek te gaan. Tijdens dit gesprek hebben we gesproken over diverse zaken waaronder het natuurbeheer. Door de jaren heen is het terrein ‘kaler’ geworden. Dit komt door veiligheidseisen die aan de baan worden gesteld maar ook door de weerselementen zoals storm- en sneeuwschade en de letterzetter (dit is een insect die zorgt voor uiteindelijk doodgaan van de boom). In overleg met de gemeente is er een onderzoek geweest om te kijken naar nieuwe aanplant en hier wordt in goed overleg invulling aan gegeven.

Een ander punt waar we over gesproken hebben is de buurtparticipatie. Bij een dergelijk groot evenement is dit van groot belang. Het bestuur geeft aan hier ruim aandacht voor te hebben. Zo worden de naaste buurtbewoners persoonlijk benaderd en wordt met hen doorgesproken wat hen te wachten staat. Over het geheel genomen is er een goede verstandhouding met de buurt. En worden eventuele zorgen in goed overleg opgelost.

Naar de toekomst is het bestuur positief. De baan, zoals die er nu ligt, voldoet aan alle eisen om evenementen te organiseren. Uitbreiding van de baan is niet noodzakelijk en het bestuur is tevreden met de huidige stand van zaken. Het bestuur blijft beoordelen of zaken efficiënter kunnen. Ook moet de baan blijven voldoen aan de veiligheidseisen. Graag willen ze nog een stap zetten om de gebouwen te verduurzamen met zonnepanelen, hiervoor worden de eerste stappen gezet.

Ook is met het bestuur gesproken over de zondagsrust. Voor de SGP is dit een aangelegen punt. Het bestuur gaf aan dit de begrijpen en te respecteren. Op dit moment wordt de baan op zondag niet gebruikt. De voorkeur van het bestuur is om dit zo te houden. Om grotere evenementen te kunnen organiseren kan het verzoek komen om ook op zondag te crossen. Als SGP hebben we aangegeven de zondag te zien als een collectief rustmoment in onze gemeente en dat wij daarom niet met een dergelijk verzoek kunnen instemmen. De zondag is niet alleen vanwege het christelijk karakter van belang, maar ook vanwege de belangrijke maatschappelijke en sociale waarde. De SGP staat voor de zondagsrust. Dat betekent voor de SGP dat er geen sportevenementen zijn op de zondag. We hebben het bestuur gevraagd rekening te houden met de eigenheid van de gemeente Oldebroek en de sociale normen als het gaat om de zondag.