17 januari 2022

SGP Oldebroek: geen juridische basis voor aanpassen lijst

SGP Oldebroek gaat naar de gemeenteraadverkiezingen verder met de eerder vastgestelde lijst, zonder daarbij alsnog een plek in te ruimen voor Tom de Nooijer. Het lokale bestuur heeft niet de bevoegdheid een definitief vastgestelde lijst aan te passen, nadat de provinciale afdeling de bezwaren ongegrond heeft verklaard.

In SGP Oldebroek ontstond onrust toen bleek dat raadslid De Nooijer niet op de concept kandidatenlijst 2022 is geplaatst. In een ledenvergadering op 18 december hebben verontrusten zich uitgesproken en moties ingediend. Het bestuur heeft vervolgens het hoofdbestuur betrokken als adviseur en in de ledenvergadering van 15 januari verslag gedaan.

Rechtsgeldig

Uit onderzoek blijkt dat er geen juridische basis is om nog wijzigingen aan te brengen in de eerder vastgestelde lijst. De provinciale afdeling heeft hoor en wederhoor toegepast en geconcludeerd dat de leden zijn geconsulteerd op 18 oktober en het bestuur de kandidatenlijst rechtsgeldig heeft vastgesteld. Dat betekent dat het bestuur in formeel-juridische zin juist heeft gehandeld. Daarom zijn de op 18 december en 15 januari ingediende moties hierover voor ons als bestuur niet uitvoerbaar.

Samenwerking

De inzet van het hoofbestuur was om te komen tot een hernieuwde samenwerking tussen de huidige raadsleden en De Nooijer. De pijnlijke en verdrietige conclusie van het hoofdbestuur is dat er sprake is van een diepe vertrouwenscrisis waardoor de basis hiervoor op dit moment ontbreekt. Er is de achterliggende vier jaar veel gebeurd dat een vruchtbare samenwerking in de weg staat. Het hoofdbestuur heeft geadviseerd de komende periode te werken aan herstel van de verhoudingen. Bestuur en fractie zullen zich hiervoor inzetten.

Bestuursverkiezing

Het bestuur ontving op 18 december ook een motie van wantrouwen. Het bestuur onderkent fouten te hebben gemaakt op communicatief gebied en zal daarom na de gemeenteraadsverkiezingen een ledenvergadering uitschrijven, waarop nieuwe bestuursleden gekozen kunnen worden. Tot die tijd acht het bestuur het, mede op advies van het hoofdbestuur, van belang om datgene te doen wat nodig is met het oog op de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.

Kwaliteiten

Het bestuur en de fractie hechten eraan om te zeggen dat deze vertrouwensbreuk niet te maken heeft met de inzet en capaciteiten van De Nooijer op politiek niveau. “Tom heeft veel kwaliteiten en is een goed debater. Die kwaliteiten erkennen we.”

Lijst
SGP’ers die bij nader inzien niet meer op de lijst willen, vallen af, waarbij de andere kandidaten na afstemming met hen opschuiven. We zijn blij dat er voldoende expertise beschikbaar blijft om tot een deskundige bezetting in de gemeenteraad te komen. Raadslid Erik Doorwaard wordt, na het terugtrekken van Jan-Pieter Maas, lijsttrekker. Gerard Vlieger blijft raadslid en komt op nummer 2. Gerrit Evink, de huidige fractievoorzitter, is ook beschikbaar voor de raad en komt daarmee op nummer 3.