30 mei 2015

SGP stemt in met eindadvies windmolenproject

Tijdens de raadsvergadering van 28 mei is een overgrote meerderheid van de gemeenteraad akkoord gegaan met de uitkomsten van de conceptPlanMER betreffende het windmolenpark Hattemerbroek. De gemeenteraad van Oldebroek is bereid medewerking te verlenen aan het initiatief. Uitgegaan wordt van de voorkeursvariant, basisalternatief 2. Hiervoor moet een nieuw bestemmingsplan in procedure worden gebracht.

De SGP fractie heeft ook ingestemd met dit besluit. Vanuit ons verkiezingsmotto ‘De Bijbel als basis’ hebben wij ons standpunt beargumenteerd. In de Bijbel geeft God de mens de opdracht om de aarde te bebouwen en te bewaren. Gods goede schepping nuttig gebruiken en geen roofbouw plegen. Hierdoor toekomst bieden aan toekomstige generaties.

Vanuit die basis heeft de SGP haar visie geformuleerd. Goed rentmeesterschap is een opdracht voor ieder mens persoonlijk. Goed rentmeesterschap betekent zorgvuldig omgaan met de schepping. Dit begint bij inwoners en bedrijfsleven. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om duidelijke kaders te stellen en goede initiatieven te steunen en uitwassen te bestrijden. 

Alleen al daarom moet duurzame energie gestimuleerd worden. Duurzame energie in de breedste zin van het woord. Dus niet alleen windenergie. Daarom staat er ook in het verkiezingsprogramma van de SGP Oldebroek dat zij het aanwenden van alternatieve energiebronnen door particulieren en bedrijven wil stimuleren.

Vanuit dit perspectief  is door de SGP vanaf het begin telkens de keuze gemaakt om positief te zijn over het windmolenproject. De uitkomsten van het MER onderzoek geven geen redenen om tegen te zijn.  Als gekozen volksvertegenwoordigers hebben we een afweging moeten maken tussen het algemene belang en het individuele belang. 

Namens de SGP fractie,

Erik Doornwaard