18 december 2018

SGP stemt tegen motie CU en ABO voor lokaal Preventieakkoord

 

Tijdens de laatste raadsvergadering van 2018 kwam de CU mede met de ABO met een motie waarin zij zich uitspraken dat het college zich optimaal inzet om in 2019 te komen tot een Preventieakkoord met lokale partners.

De SGP heeft eerst een aantal duidelijke vraagtekens kenbaar gemaakt aan de indieners en het college. Met name omdat het Nationaal Preventieakkoord net (23 november 2018) ondertekend is. Het landelijk debat over het Nationaal Preventieakkoord is nog niet eens geweest. De CU in de gemeente Oldebroek is daarom wel erg voorbarig om nu al een motie in te dienen om het nog eens dunnetjes over te doen in de gemeente Oldebroek.

De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) heeft een publicatie uitgegeven waarin beschreven staat wat het belang is van het preventieakkoord vanuit het perspectief van de gemeenten. Conclusie daarvan was dat de voorgestelde thema-akkoorden nog niet voldoende zicht geven op de toegevoegde waarde voor gemeenten.

Het college gaf in haar reactie aan dat er twee scenario’s zijn. Scenario 1: De motie uitvoeren met daarvoor de nodige extra ambtelijke capaciteit oftewel dat gaat veel geld kosten en veel tijd. Scenario 2: Een communicatietraject inzetten waarbij alle betrokken partijen worden geïnformeerd. In het debat bleek dat de indieners hierover van mening verschilden welk scenario nu wenselijk was. De wethouder koos voor het eerste scenario en komt met een voorstel bij de perspectievennota. Uiteindelijk legde zelfs de CU een stemverklaring af waarom het instemde met de eigen ingediende motie.

De SGP heeft ook het welzijn van de inwoners van de gemeente op het oog alleen zijn wij van mening dat dit niet op deze bureaucratische manier moet. Ook vinden we dat we als gemeente al veel doen aan preventie. Er is op dit moment heel veel bereidheid vanuit de gemeente om in te zetten op een gezond Oldebroek zoals de wethouder aangaf. Dit onderschrijft de SGP maar om gedetailleerde afspraken te maken met individuele partijen gaat ons te ver.

Namens de fractie van de SGP,

Erik Doornwaard