18 oktober 2014

SGP steunt college in CPO-pilot

De gemeente Oldebroek heeft besloten de vrijgekomen Johan Friso Locatie te Wezep te gaan ontwikkelen als een CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Het is voor het eerst dat in de gemeente Oldebroek een dergelijk project gerealiseerd zal gaan worden, afgesproken is dan ook om dit project als pilot te gaan zien en gebruiken.

In de raadsvergadering van december 2013 is door middel van een amendement gekozen voor een CPO-ontwikkeling op de locatie Johan Friso, dit mede omwille van subsidie en snelheid. Hiermee werd afgezien van een maatschappelijke aanbesteding. De SGP heeft destijds tegen dit amendement gestemd, omdat een maatschappelijke aanbesteding de voorkeur had. Dit ook vanwege de risico’s die het afzien van een maatschappelijke aanbesteding had.

Op dit moment ligt er een plan vanuit de CPO-groep ‘Bewonersvereniging Eigenaardig’ (BVEA), wat past binnen de startnotitie. In de afgelopen commissievergadering was dit plan geagendeerd om te worden besproken en vastgesteld. Echter in deze vergadering bleken er vanuit de omwonenden (klankbordgroep) zoveel bezwaren tegen dit plan te zijn, dat een aantal partijen staande de vergadering voorstelde dit plan op de agenda van de raadsvergadering te zetten. Hierbij werd zelfs de mogelijkheid geopperd om terug te gaan met dit project en er alsnog een maatschappelijke aanbesteding voor te laten plaatsvinden.

De SGP is echter van mening dat wanneer we nu stoppen we weer terug zijn bij af. Op dit moment zijn er wat de SGP betreft geen gegronde redenen om af te wijken van het raadsbesluit toen genomen. De SGP is van mening dat het college het amendement van destijds op de juiste manier heeft uitgevoerd. Wethouder H. Westerbroek geeft ook aan een groot voorstander te zijn van een dergelijk CPO- project en het initiatief zeer te waarderen.

De SGP betreurt het dat het tot nu toe niet mogelijk is gebleken om in overleg met de BVEA en de klankbordgroep tot een plan te komen wat zoveel mogelijk recht doet aan de wensen van deze beide groepen. De SGP heeft een dringende oproep gedaan aan het college om te blijven communiceren met de betrokken partijen.

In de raadsvergadering werd door middel van een motie het college gevraagd te blijven communiceren met de betrokken partijen, om op die manier dit pilot project te doen slagen. Deze motie kreeg uiteindelijk de steun van de gehele raad.

Namens de SGP fractie,

Alfred van Loo