30 januari 2015

SGP steunt duurzaamheidsleningen met EPA- advies

In haar vergadercyclus van deze maand heeft de gemeenteraad goedkeuring verleend aan het verstrekken van duurzaamheidsleningen, welke boven de €. 7.500,= vergezeld dienen te gaan van een EPA- maatwerkadvies.

 

Dit besluit betreft het verstrekken van een lening aan particuliere woningeigenaren, ten behoeve van de uitvoering van duurzame maatregelen. Op basis van Europese doelstellingen voor CO2- reductie moet Nederland in 2020 30% minder CO2 uitstoten. Hier zullen ook wij als gemeente en dus ook de individuele burger ons steentje aan moeten en mogen bijdragen.

 

Vanuit haar principiële beginselen is de SGP groot voorstander van het duurzaam beheer van de aarde en daaraan gekoppeld het bewust maken van de burgers hiervan.

Als SGP zien we het bouwen en bewaren van Gods goede schepping als taak van de burger, met hieraan gekoppeld het rentmeesterschap wat ons is toevertrouwd.

In deze gedachtegang past het verstrekken van duurzaamheidsleningen dan ook uitstekend.

 

Tijdens de raadsvergadering werd echter een amendement ingediend door de partijen van ChristenUnie, VVD, ABO en CDA. Middels dit amendement werd voorgesteld dat een aanvraag voor een duurzaamheidslening, boven een drempelbedrag van €. 7.500,= vergezeld dient te gaan van een EPA- maatwerkadvies, waarmee de beoogde duurzaamheidsmaatregelen beter vastgelegd zouden zijn.

 

Als SGP zien wij een aantal nadelen van dit amendement. Het werpt een extra drempel op voor mensen om hier gebruik van te maken en hiermee wordt een stuk verantwoordelijkheid bij de burgers weggehaald, wat nu juist niet de bedoeling is van het motto “Oldebroek voor mekaar”. Maar er zijn ook positieve effecten van een dergelijk EPA- advies. Het vergroot namelijk de effectiviteit van deze leningen en daarmee ook de betrouwbaarheid dat deze gelden ook echt worden besteed aan duurzaamheidsaspecten.
 
Alles afwegende heeft de SGP- fractie kunnen instemmen met het voorstel van het college inclusief EPA- advies.

 

Namens de SGP fractie,

Alfred van Loo