9 januari 2015

SGP steunt voorstel subsidie muziekverenigingen

Wie het gesubsidieerd muziekonderwijs van nu vergelijkt met dat van voor 2010 ziet een enorm verschil. De ooit gemeentelijke muziekschool  is failliet en de subsidies voor de muziekverenigingen zijn verdwenen als gevolg van de noodzakelijke bezuinigingen. Dat dit gevolgen heeft voor de getroffen verenigingen moge duidelijk zijn. De SGP heeft daarom in juni 2014 al aangedrongen om samen met de verenigingen te kijken naar een verantwoorde oplossing voor de financiële problemen die voortkomen uit het opleiden van jonge muzikanten, zonder dat de besluiten van de kerntakendiscussie ongedaan worden gemaakt.

De commissie Samenleving boog zich 6 januari over een voorstel van het college dat een eenmalig bedrag van € 82.000,= beschikbaar stelt om de muziekverenigingen de tijd te geven om een duurzame omslag te maken naar de nieuwe situatie. Ook via de inspraak van één van de aanwezige vertegenwoordigers van de muziekverenigingen was duidelijk, dat het voorliggend voorstel kans van slagen heeft. Daarbij komt, dat Oldebroek heeft aangehaakt bij het initiatief “Serious Ambtenaar”. Dit houdt in, dat ambtenaren buiten onze gemeente op vrijwillige basis op plannen kunnen worden ingezet, in dit geval om de verschillende muziekverenigingen te kunnen bedienen bij het opstellen van hun toekomstplannen, met een advies op maat. Het bedrag dat Oldebroek in ruil hiervoor doneert, wordt ingezet voor goede doelen. Deze werkwijze wordt ook toegepast op de museumboerderij.

De SGP-fractie staat positief tegenover het voorstel en wacht de resultaten met spanning af. De meerderheid van de commissie steunde het collegevoorstel. 

Namens de SGP-fractie,

Peter van Duijn