10 maart 2017

SGP tegen verruimen van de mogelijkheden van asbestemmingen

 

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 9 maart is gesproken over de vaststelling van het beheer- en financieringsplan en de verordeningen gemeentelijke begraafplaatsen.

Nadat de raad in juli 2015 met het beleidsplan begraafplaatsen heeft ingestemd ligt nu het beheer en financieringsplan voor. De SGP-fractie heeft destijds tegen het beleidsplan gestemd omdat in dat vastgestelde beleidsplan mogelijkheden genoemd werden waar wij geen voorstander van zijn. In het maatregelenplan staat dat de genoemde mogelijkheden nader onderzocht zouden worden.

Tijdens de commissie vergadering bleek dat als we met het voorstel zouden instemmen we het ook mogelijk maken om de mogelijkheden van asbestemmingen te verruimen. Dit verruimen van asbestemmingen is wat de SGP betreft weer een stap verder weg van wat de Bijbel ons leert over de christelijke manier van lijkbezorging namelijk het begraven. In lijn hiermee achten we dit dus ook niet heilzaam voor het geheel van de samenleving. Het Bijbels principe kan en mag de SGP hierom niet loslaten.

Naast deze principiële reden hebben wij ook een praktisch argument. Er is totaal geen representatief onderzoek gedaan naar de behoefte voor deze verruiming. Het college heeft geen verder onderzoek gedaan of er echt behoefte is aan verruimen van de mogelijkheden van asbestemmingen of andere wensen. Wensen worden nu direct vertaald in beleid zonder objectieve cijfers. Als SGP vinden we dit een verkeerde keuze. Wij kunnen niet uitleggen dat individuele wensen van inwoners aangaande begraven direct in beleid omgezet worden en op andere beleidsterreinen inwoners wensen hebben die niet in beleid terugkomen.

De fractie van de SGP heeft een amendement ingediend om het verruimen van de mogelijkheden van asbestemmingen te schrappen. Alle andere partijen hebben tegen dit amendement gestemd. De SGP fractie heeft daarom tegen het voorstel gestemd omdat voor ons het principiële bezwaar in dezen zwaarder weegt.

Ander punt wat we ingebracht hebben is dat wij tot de conclusie zijn gekomen dat in het verleden de tarieven te hoog zijn geweest. Dit bleek ook al uit een eerdere evaluatie. Veel geplande investeringen kunnen gedaan worden omdat de spaarpotten zo vol zitten. Alle geplande maatregelen uit het maatregelenplan die met p.m. waren ingevuld oftewel de stelposten kunnen nu gewoon gedaan worden omdat er genoeg geld is gespaard in het verleden.

De SGP kon de financiële onderbouwing van het voorliggende voorstel wel steunen. Er is wat ons betreft iets recht getrokken ten opzichte van het verleden. Een systeem van 1 tarief voor onderhoudsrecht en grafrecht is transparant voor de inwoners en zorgt voor gelijkwaardigheid.

Dit laatste is door een motie van de CU en VVD waarbij het CDA zich aansloot ongedaan gemaakt. ABO, Lijst 7 en PVDA stemden wel voor de motie. In het beheer- en financieringsplan gemeentelijke begraafplaatsen staat dat onderhoudskosten voor grafruimten is gebaseerd op het uitgangspunt dat de kosten voor het onderhoud van de gehele begraafplaats moeten worden gedragen door het aantal uit te geven graven. CU gaf in het debat aan dit principe los te willen laten maar heeft er wel mee ingestemd.

Indieners van de moties stelden vervolgens voor om voor het graf waarin drie-diep begraven wordt geen onderhoudsrechten te laten betalen. Dit gaat lijnrecht tegen het genoemde uitgangspunt in. Als er een aantal grafruimtes uitgezonderd wordt van het te betalen onderhoudsrecht is er geen sprake meer van kostendekkendheid.

Vervolgens werd geopperd om deze korting te laten betalen door de andere uit te geven graven. Dat zorgt ervoor dat het gelijkwaardigheidsbeginsel losgelaten wordt. Andere grafruimten moeten dan meer onderhoudsrecht betalen. SGP heeft om hiervoor genoemde redenen tegen de motie gestemd.

Een gemiste kans is dat het onderwerp om het onderhoud van begraafplaatsen meer bij inwoners te leggen niet direct terug te vinden is.

Namens de fractie van de SGP

Erik Doornwaard