14 april 2015

SGP voorstander van CPO- project Hattemerbroek- Oost

In de raadsvergadering van afgelopen maand maart is de invulling van het woningbouwproject Hattemerbroek- Oost behandeld. Hoofditem hierbij was de door het CPO- collectief ingebrachte variant, om CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) woningbouw op deze locatie mogelijk te maken.

De SGP heeft altijd een positieve instelling gehad, om woningbouw op deze lokactie mogelijk te maken ten behoeve van het dorp Hattemerbroek. Mede gezien het feit dat in dit dorp in een lange periode van 25 jaar geen woningbouw heeft plaatsgevonden, is de SGP van mening dat er nu wat moet gebeuren.

Zeker nu de bindingseisen bij woningbouw zijn vervallen geeft een dergelijk CPO- project een mooie kans voor de klankbordgroep en daarmee de eigen bevolking.

De SGP heeft grote moeite met het negatieve financiële verloop van dit langlopende project, maar realiseert zich ook dat er geen andere oplossing is, terwijl de kosten doorgaan. Wel heeft de SGP in de vergadering een dringend beroep gedaan op het college om hier zeker voor eventuele toekomstige projecten lering uit te trekken en al het mogelijke te doen om dergelijke dramatische verlopen te voorkomen.

Tijdens de raadsvergadering werd door een aantal partijen een amendement (voorstel tot wijziging) ingediend op het voorliggende besluit, met als doel het collegevoorstel nog wat verder aan te scherpen. Dit amendement is wel aangenomen met een meerderheid van stemmen, echter de SGP heeft hier tegen gestemd om zij van mening was dat afspraken en uitgangspunten duidelijk gemaakt zijn in het verleden. Wij achten het college voldoende bekwaam zich hieraan te houden, zonder dat dit met een amendement nog eens benadrukt hoeft te worden.

Vervolgens werd door een aantal partijen ook een motie (gemotiveerde verklaring, met een verzoek tot wijziging) ingediend op het voorliggende besluit. Deze motie betrof het (tussentijds) evalueren van en de randvoorwaarden aan een CPO- project, alsook het verzoek geen verdere medewerking te verlenen aan nieuwe CPO- projecten tot aan evaluatie van de nu lopende projecten.

Ook deze motie is met meerderheid van stemmen aangenomen, ook hierbij heeft de SGP tegen gestemd. De SGP is van mening dat eerst een project gereed moet zijn, waarna we kunnen evalueren, dat de randvoorwaarden voor dergelijke projecten bekend zijn en dat geen verder medewerking aan nieuwe CPO- projecten een slot is op de deur van de woningbouw, zeker ook gezien het uitgangspunt van vraaggericht bouwen. Ook voor deze motie was de SGP van mening dat het geen toegevoegde waarde had en dat het college voldoende bekwaam werd geacht om een en ander correct te behartigen.

Tot slot wenste de SGP de CPO- groep heel veel succes met de voorbereiding en straks de uitvoering van dit project. Tevens de waardering voor deze groep mensen die dit initiatief durft te nemen.

 

Namens de SGP- fractie,

Alfred van Loo