18 november 2013

SGP vraag aandacht voor zondagsrust in haar beschouwing

Tijdens de begrotingsvergadering van 14 november is er een goed debat gevoerd over de plaats van Oldebroek voor Mekaar in het gemeentelijk beleid. Zeker door de  onderhandelingen rondom de speeltuinen werd er gezocht naar ruimte voor het college om met de belanghebbenden een open gesprek te houden en tot resultaat te komen. Met de wetenschap dat de financiële vooruitzichten somber zijn is door de raad het besluit van kerntakendiscussie ongewijzigd gebleven en kan het college in deze kwestie verder. Het college komt terug met het voorstel naar de raad als de gevormde werkgroep met haar plannen voor de speeltuinen komt. Duidelijk heeft het college aangegeven welke kansen er liggen als er begrotingen voor dorpen of wijken kunnen worden gemaakt die door de burgers van onze gemeente kunnen worden beïnvloed en waarbij de winst ingezet kan worden voor het verbeteren van de eigen wijk. Dat beleid steunt de SGP.

De SGP heeft haar zorgen uitgesproken over de positie van de zondag in onze gemeente. De bestaande zondagsrust is geen gegarandeerd gegeven en er zijn in het beleid rondom toerisme en evenementen risico’s die  van invloed zijn op de zondag. Het stimuleren van toerisme mag volgens de SGP  niet strijdig zijn met de christelijke identiteit van onze gemeente.

Met unanieme steun is de begroting door de raad aangenomen met twee moties. De motie van de Christenunie/VVD over de afvalbarometer tot verbetering van de resultaten van het afvalbeleid kreeg onze steun.