28 januari 2017

SGP vraagt om meer projecten in het sociaal domein

 

Tijdens de raadsvergadering van 26 januari is de pilot ‘Krachtstroom’ besproken. Dit project vindt plaats in de wijk De Akkers in Wezep. De twee doelen die behaald moeten worden met dit project zijn:


1. Handvatten geven aan inwoners om de buurtkracht te versterken binnen eigen mogelijkheden.
2. Medewerkers van het Sociaal Team en het CJG ervaring laten opdoen in het versterken van buurtkracht vanuit het sociaal domein.


Reden dat het op de raadsagenda stond was dat er budget aangevraagd werd omdat de doelen nog niet bereikt zijn.


De SGP-fractie is een groot voorstander van dit project. De cultuurverandering die nodig is bij inwoners kan op deze manier in gang gezet worden of juist worden gestimuleerd. Uit een gesprek met het Diaconaal Platform Oldebroek met de raad bleek onder andere dat er duidelijkheid nodig is bij inwoners waar mensen naar toe kunnen met eventuele zorgvragen en dat eenzaamheid een knelpunt is. Daarvoor moet er geïnvesteerd worden in wijken zodat mensen elkaar gaan zien en vroegsignalering ervoor zorgt dat er zo weinig mogelijk mensen tussen wal en schip komen. Preventie en vroeg signalering zijn noodzakelijk om effecten te bereiken.


De SGP heeft in de raadsvergadering aangegeven dat de dorpscontactambtenaar ook aan de voorkant van dit project meegenomen moet worden zodat de dorpscontactambtenaar er deel van uit maakt. Het moet een samenspel zijn tussen dorpscontactambtenaar, CJG en Sociaal Team.


Daarnaast heeft de SGP de wethouder gevraagd om met meer concrete projecten naar de raad te komen en de raad daarin mee te nemen. De wethouder heeft toegezegd om dit op te pakken. De SGP heeft een aantal concrete voorbeelden van projecten genoemd die uit het gesprek met Diaconaal Platform Oldebroek naar voren kwamen die opgepakt kunnen worden. Bijvoorbeeld kerkenraden en verenigen vanuit het CJG en Sociaal Team toe te rusten op het gebied van vroegsignalering en het creëren van ontmoetingspunten.


Namens de fractie SGP-Oldebroek,


Erik Doornwaard