21 januari 2014

Tarieven bij begraven (Column)

De woonlasten liggen in de gemeente Oldebroek hoger dan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit de niet zo lang geleden vastgestelde begroting 2014, waarin een vergelijking van Oldebroek met andere (naburige) gemeenten is opgenomen. De in de begroting voorgestelde heffingen en belastingen zijn bedoeld om een goede voortgang der zaken te waarborgen en om voorzieningen in stand te houden. De SGP wil dat er financieel niet meer van onze burgers gevraagd wordt dan strikt noodzakelijk is. Zeker in deze tijd van economische crisis.
 
Uit de evaluatie van het begraafbeleid blijkt dat de inkomsten van de gemeente voor het onderhoud en de grafrechten meer zijn dan de uitgaven. Het meerdere wordt gestort in een voorziening, waar toekomstige kosten van betaald kunnen worden. Het is voor de SGP maar zeer de vraag of je huidige familie van een overledene daarmee moet belasten. Dat het begraven zelf kostendekkend is, is normaal. Maar dat het onderhoud en de grafrechten (veel) meer oplevert dan het kost is erg vreemd. Over enkele tientallen jaren zit er meer dan 5 miljoen euro in de voorziening voor grafonderhoud, die vervolgens blijft stijgen!
 
De SGP heeft destijds gepleit om het grafonderhoud meer bij de burgers te leggen. Mensen willen dat best en het is voor hen ook nog goedkoper. Het zou uitstekend passen bij het thema “Oldebroek voor mekaar” als de gemeente die verantwoordelijkheid meer bij de burgers zelf zou leggen. Dit in plaats van het als gemeente zelf allemaal te doen, maar de rekening wel geheel op de burger verhalen.
 
 De SGP-fractie zet zich in om het beleid rondom het begraven een stuk burgervriendelijker te maken voor zover dat mogelijk is.
 
Namens de SGP-fractie,
Erik Doornwaard