29 maart 2024

Toetreding Fryslan Miljeu

Nadat in de raadvergadering van februari het college het voorstel heeft teruggenomen met de opdracht om met name een oplossing te zoeken voor het grondstoffenstation hebben we in de vergadering van maart met de uitkomsten hiervan opnieuw het debat gevoerd over het toetreden tot Fryslan Miljeu. 

Als SGP hebben we hebben over het hele gevolgde proces wel een wrang gevoel overgehouden. Nu onder hoge druk een besluit moeten nemen komt wat ons betreft de kwaliteit niet ten goede. We voelen ons met de rug tegen de muur staan. Een uitgewerkt plan met betrekking tot het grondstoffenstation is er ook nog niet. Dit was ook waar we in de vorige raadsvergadering nadrukkelijk de vinger bijgelegd hebben, waarna het college ook het voorstel heeft teruggenomen om eerst hiervoor de mogelijke opties uit te werken.  Het college heeft in korte tijd een 3-tal oplossingsrichtingen uitgewerkt. Echter nu lijkt het dat de milieustraat in Elburg toch in afgeslankte vorm kan doorgaan. Dit heeft wat SGP betreft ook de voorkeur. Echter blijft hierbij de vraag of de afgeslankte milieustraat voldoet aan de eisen die wij als gemeente stellen voor een dergelijk station, wat SGP betreft niet. Nu ontbreekt er een KCA (klein chemisch afval) depot en een weegbrug die beide van essentieel belang zijn bij een grondstoffenstation. De termijn van uiterlijke realisatie van 1 november is wat SGP betreft wel een uiterste deadline om het grondstoffenstation gerealiseerd te hebben. We hebben het college meegegeven om ook nadrukkelijk de overige opties achter de hand te houden mocht dit grondstoffenstation niet op tijd klaar zijn of aan de uitgangspunten voldoen zodat er direct geschakeld kan worden en dat er voor ontbrekende zaken in de afgeslankte vorm een oplossing komt!  Er moet namelijk wat SGP betreft een compleet grondstoffenstation zijn op 1 november 2024

Als we kijken naar de toetreding tot Fryslân Miljeu is er onvoldoende mogelijkheid om als raad extra vragen te stellen of om onderwerpen nader te laten onderzoeken. Het gaat om belangrijke keuzes voor onze inwoners maar zonder de mogelijkheid om goede afwegingen te kunnen maken. Er zijn verschillende scenario’s aan ons als raad voorgelegd bij deze scenario’s zitten grote risico’s. Bij het gebrek aan andere en betere opties hebben wij als SGP ingestemd, maar niet zonder de oproep via een motie welke ook is aangenomen om een totale evaluatie van het afvalbeleid uit te voeren.

Als SGP hebben wij in de afgelopen tijd gehamerd op die totale evaluatie van het afvalbeleid. Wat SGP betreft moeten alle mogelijkheden met betrekking de inzameling van afval weer op tafel komen. Ook heeft het college aangegeven de komende jaren verdere stappen te gaan zetten om van Afval Naar Grondstoffen te komen. Meer flexibiliteit in de contractvorming helpt om deze ambitie te verwezenlijken heeft de wethouder aangegeven, maar ook dat wij als raad hier nadrukkelijk bij betrokken worden. Voor ons bleef de vraag, hoe kunnen wij als raad de juiste input leveren voor en kan het college de juiste keuzes maken in een dienstverlenersovereenkomst (DVO) zonder dat het totale afvalbeleid geëvalueerd is? Wat ons betreft is dat een noodzakelijke stap om tot een goede vorm en inhoud van een dienstverlenersovereenkomst te komen die het beste is voor onze inwoners en waarbij rekening gehouden wordt met de uitkomsten van de meest actuele NVRD- rapportage. Als SGP vinden we deze evaluatie van zo groot belang, omdat dit belangrijk input kan opleveren bij het eerstvolgende op te stellen DVO. En daarom heeft de SGP deze motie ingediend welke ook door de raad is aangenomen. Als SGP zullen we de komende jaren de verdere uitwerkingen van deze plannen met interesse volgen.

Hierbij nogmaals de link naar de aangenomen motie van SGP Oldebroek. 

In onderstaande video de raadsbijdrage. Gerard Vlieger namens de SGP Oldebroek.