30 oktober 2013

Tussentijdse balans Oldebroek: financien 2013 op orde

Het college presenteert de gemeenteraad de najaarsnota van 2013 met een voordelig resultaat van 700.000 euro. Daarmee is de begroting 2013 sluitend. In het voorjaar dreigde nog een tekort van 650.000 euro. Door een aantal voordelen lijkt dit tekort nu te kunnen worden afgewend. De najaarsnota beschrijft hoe het afgelopen begrotingsjaar in financieel opzicht is verlopen. In feite is het een tussentijdse opmaak van de balans: wat is uitgevoerd van de bestuurlijke voornemens en is dat efficiënt gebeurd?

 

Incidentele meevallers in 2013

Belangrijkste bijdrage aan het wegwerken van het dreigende tekort voor 2013 is net als bij de begroting 2014 de mogelijkheid om precariobelasting te heffen op kabels en leidingen. Het voordeel hiervan is 470.000 euro. Daarnaast leverde de verkoop van het dorpskantoor aan Locomediagroep, dit voorjaar, een incidenteel voordeel op van 160.000 euro. Dit voordeel ontstaat doordat de reservering voor de toekomstige afschrijvingen van het gebouw vrijvallen. Een derde voordeel betreft het beëindigen van het financieringsplan (2007 t/m 2013) van het Landschapsontwikkelingsplan. Hier was nog 160.000 euro beschikbaar. “Het is van belang om te beseffen dat het jaar 2013 nog niet voorbij is”, waarschuwt wethouder Van Dijk. De definitieve cijfers over het resultaat in 2013 komen in het voorjaar van 2014 beschikbaar, wanneer de jaarrekening wordt opgesteld.

 

Voordeel in de begroting 2014 nu al nodig

Naast de najaarsnota is onlangs de Begroting 2014 gepubliceerd. De begroting is het ‘spoorboekje’ voor het gemeentelijk financiële beleid voor het komende jaar. Daarin staat welke plannen het college volgend jaar wil verwezenlijken, waarop men wil bezuinigen en wat alle maatregelen kosten. “De uitkomsten van de septembercirculaire van 18 september jl. die het Rijk na Prinsjesdag bekend maakt, laat zien dat wij het recent gepresenteerde voordeel in de begroting 2014 nu al nodig hebben. Dat is een tegenvaller”, aldus wethouder Van Dijk. “De besluitvorming over de extra rijksbezuinigingen van 6 miljard zijn nu echter wèl verwerkt. Vanaf het begrotingsjaar 2015 hadden we daarop geanticipeerd, maar nu blijkt dat wij in 2014 al een forse korting krijgen vanuit Den Haag.”

 

Het college heeft ondertussen ook de consequenties van het herfstakkoord doorgerekend. Het herfstakkoord is een landelijk akkoord over de rijksbegroting die de regeringspartijen hebben gesloten met een aantal oppositiepartijen. Uit de voorlopige cijfers van het herfstakkoord blijkt dat dit een extra nadelig effect heeft op de begroting voor 2014 van 72.000 euro. Voor de jaren daarna is er een voordeel voor Oldebroek dat oploopt tot 140.000 euro. “In januari verwachten wij van het ministerie de definitieve cijfers die we dan in onze begroting verwerken,” aldus wethouder van Dijk.