5 oktober 2022

Uitbreiding capaciteit Omgevingsdienst Noord-Veluwe

In de raadsvergadering van 29 september 2022 hebben wij als raad gesproken over het voorstel van het college om geen zienswijze in te dienen tegen de voorgestelde begrotingswijziging van de ODNV (Omgevingsdienst Noord Veluwe). De Omgevingsdienst Noord-Veluwe draagt bij aan een veilige en gezonde leefomgeving. Zij voeren milieutaken uit in opdracht van acht gemeenten en de provincie Gelderland.

Vanuit de ODNV zijn wij als raad indringend geïnformeerd tijdens diverse sessies over de stand van zaken bij de omgevingsdienst. Gedurende de jaren is de omgeving waarin de omgevingsdienst opereert complexer geworden. De ODNV wordt naast de toezichthoudende en vergunningverlenende taken ook steeds meer betrokken bij andere ontwikkelingen als adviespartner. Hierdoor staat de organisatie onder druk.

Het is voor de SGP van belang dat de kwaliteit van de organisatie op niveau blijft om de rol als robuuste kennis- en adviespartner voor de leefomgeving voor onze gemeente te kunnen blijven vervullen. Als gemeente ondervinden wij nu al problemen, omdat wij als gemeenten meer van de ODNV vragen dan vooraf aangegeven. Hierdoor ontstaat er vertraging bij opgestarte projecten, omdat er door tijdsdruk geen advies gegeven kan worden, dan wel dat dit advies kwalitatief onvoldoende is. Daarbij staan we als gemeenten voor grote uitdagingen en daarom wil de SGP een krachtige ODNV! Hiervoor moet de organisatie versterkt worden en dat brengt kosten met zich mee. Op advies van het college heeft de ODNV in diverse sessies uitgelegd waarom deze uitbreiding noodzakelijk is. Als SGP begrijpen we die noodzaak en kunnen ons daarom ook vinden in het voorstel van het college.

In de begrotingswijziging is ook een incidentele post opgenomen voor een eventuele fusie.  De besluitvorming over de fusie moet nog plaatsvinden. Mocht worden besloten tot voortzetting van het fusietraject, dan zullen vanaf dat moment incidentele kosten gemaakt moeten worden om de fusie te realiseren. Het precieze moment van besteding is nog niet aan te geven. Om deze reden is gevraagd de benodigde middelen op voorhand in 2022 beschikbaar te stellen als bestemmingsreserve. Dit betekent, dat als de fusie er komt, er snel doorgepakt kan worden en mocht de fusie niet doorgaan, of minder kosten met zich meebrengen, dat deze kosten dan terugvloeien naar de algemene reserve.

Als SGP zijn wij dan ook akkoord gegaan met het voorstel van het college om geen zienswijze in te dienen en akkoord te gaan met het opnemen van de kosten in de begroting.

 SGP Fractie

Uitbreiding capaciteit Omgevingsdienst Noord-Veluwe