2 maart 2016

Uitbreiding en vorming van IKC school “De Wegwijzer”

In de laatst gehouden commissievergadering van Samenleving en Bestuur heeft het college een voorstel gedaan om krediet beschikbaar te stellen voor de uitbreiding school “De Wegwijzer” in Oosterwolde, en te komen tot een IKC Integraal Kind Centrum.


De school heeft aangegeven om een Integraal Kind Centrum (IKC) te willen worden. Van zo’n centrum maken naast basisschoolonderwijs ook kinder-peuteropvang deel uit.  Op deze manier ontstaat er een doorgaande leerlijn van 0 t/m 12 jaar. De school heeft er voor gekozen om binnen de school alleen peuteropvang mogelijk te maken en dit loopt dan vanaf 2 t/m 12 jaar. Deze peuteropvang zal dan ook vallen onder de identiteit van de school. Hiervoor is 80m² extra ruimte nodig. De school heeft aangegeven 40m² beschikbaar te willen stellen hiervoor, en de gemeente doet de andere 40m². 


De school heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met SPO. De SPO behartigde de belangen van peuterspeelplaats “De Roezemoes”. En zoals u weet wordt op de locatie van de “Roezemoes” woningbouw toegepast, en moest de peuteropvang op zoek naar een andere locatie.


In de toekomstvisie van de gemeente Oldebroek wordt ook de wens uitgesproken om te komen tot Integrale Kind Centra. Hieraan voldoet “De Wegwijzer” nu. 


Wat nog wel veel onzekerheid geeft is, dat er veel onduidelijkheid is over de prognose van het leerlingen aantal. Wat nu de verwachting is, is dat de school doorgroeit naar circa 237 leerlingen in 2028. Nu zijn er ongeveer 190 leerlingen. Dat is mooi voor een dorp als Oosterwolde, dat deze verwachting er is. Gelukkig zijn er wat woningen bijgebouwd in Oosterwolde, en de komende tijd zal er mondjesmaat nog wat gebouwd worden. We moeten wel bezien of dit voldoende is voor de toekomstprognose. Blijkbaar is de realiteit toch grilliger dan de prognoses soms doen vermoeden. Maar we zijn blij voor de school, dat er nu extra ruimte gecreëerd kan worden.  


Namens de SGP fractie,

Gerrit Evink