16 februari 2023

Unanieme steun gemeenteraad voor extra budget brandweerkazerne

In de raadsvergadering van 2 februari jl. is het agendapunt extra budget brandweerkazerne besproken. Vanwege het belang en de beeldvorming hierover heeft de SGP het verzoek in de commissievergadering om het collegevoorstel in de raad nogmaals te bespreken gesteund.

In de commissie schetste Duurzaam Oldebroek hoe het extra budget voor de brandweerkazerne in de samenleving leeft. De beeldvorming werd uitgelegd alsof de gemeente zich bezig houdt met ad-hocbeleid. De zoveelste overschrijding van het budget. Daarom is het belangrijk om ook het besluit voor het extra budget voor de brandweerkazerne goed uit te leggen.

Al in 2019 heeft de raad een besluit genomen over de brandweerkazerne. Dat is een democratisch genomen besluit wat niet zomaar terzijde geschoven kan worden. Wil je aanpassingen doen of bepaalde zaken goedkoper uitvoeren dan wordt dit eerder genomen raadsbesluit aan de kant geschoven en moet daardoor het hele traject overnieuw. Dat wil de SGP niet. Ten eerste gaat het daardoor langer duren en dus op onderdelen ook meer kosten en de vooraf gestelde eisen van destijds willen wij niet veranderen. Het gaat hier namelijk om veiligheid.

Daarnaast is door de onvoorstelbaar hoge inflatie van de afgelopen periode alles duurder geworden. Ook huishoudens hebben hiermee te maken. De projecten van de gemeente Oldebroek die vanwege vergunningstrajecten een lange doorlooptijd hebben krijgen ook te maken met deze prijsstijgingen. Als je het dan goedkoper wil dan zou nu de keuze moeten zijn om niet in te stemmen met het hoger budget maar opnieuw het traject starten en dan andere eisen stellen waardoor het goedkoper kan.

Voor ons als SGP is het te gemakkelijk om te roepen dat het allemaal anders moet maar zonder concrete voorstellen. Dat maakt het wat ons betreft ongeloofwaardig. De unanieme steun laat zien dat het extra budget, hoe pijnlijk ook, een noodzakelijk besluit is om een brandweerkazerne te krijgen die bij de tijd is en bijdraagt aan de veiligheid van de inwoners van de gemeente Oldebroek.

Unanieme steun gemeenteraad voor extra budget brandweerkazerne