29 december 2022

Vaststelling gewijzigd ontwerpbestemmingsplan Buurskamp

In de raadsvergadering van 15 december heeft de raad ingestemd om het ontwerpbestemmingsplan Wezep Buurskamp gewijzigd vast te stellen. Een plan wat al vanaf 2016 in het Meerjaren Programma Grond staat als inbreidingslocatie. En als SGP zijn we blij met dergelijke inbreidingslocaties. Dit geeft mogelijkheden om dicht bij de voorzieningen te kunnen bouwen om zo te kunnen voorzien in de grote woningbehoefte die onze gemeente heeft.

En dit plan voorziet in een fors aantal woningen, namelijk 25 bestaand uit een kwalitatief gevarieerd aanbod en daar zijn we als SGP blij mee.

Een belangrijk aandachtspunt bij dergelijke plannen betreft de burgerparticipatie, ook bij dit plan heeft dit de nodige aandacht gehad. En dit is en blijft een belangrijk punt. Tijdens dit traject heeft wederom corona een grote impact gehad hoe deze participatie vormgegeven moest worden. Echter wat SGP betreft is hier op een goede manier geprobeerd invulling aan te geven. Er is door onder andere avonden op het gemeentehuis, individuele gesprekken en een website hier een goede invulling aan gegeven om de inwoners zoveel mogelijk bij dit proces te betrekken om zo tot een breed gedragen plan te komen.

De SGP begrijpt dat voor een aantal inwoners/belanghebbenden het individuele belang voorop staat en dat hun inziens er niet voldoende wordt geluisterd naar hun wensen, omdat er voor hen beperkingen/veranderingen kunnen ontstaan die zij als niet prettig ervaren, echter zijn wij er als volksvertegenwoordigers voor om het maatschappelijk/algemeen belang te beoordelen.  En de SGP is van mening dat dit zorgvuldig is gedaan, naar aanleiding van de zienswijzen zijn aanpassingen doorgevoerd en zijn extra onderzoeken gedaan om gemaakte keuzes te onderbouwen en daar waar nodig aan te passen.

Dat er leerpunten kunnen zijn vanuit dit traject begrijpen wij en zijn dan ook blij met de toezegging van het college om dit project te evalueren en daar waar nodig voor de toekomst zaken anders aan te pakken. Dat er mogelijke leerpunten uit de evaluatie kunnen komen betekent nog niet dat wat SGP betreft het hele traject niet goed is gegaan. Want wij hebben ook gehoord dat belanghebbenden wel tevreden zijn over hoe dit traject is gegaan en hoe het contact met de gemeente is geweest.

Alles overziend is de SGP van mening dat met het besluit er een goede kwalitatieve invulling wordt gegeven aan het plan Buurskamp.