4 april 2023

Versneld Wonen, maar hoe?

De woningmarkt is volop in beweging en de krapte op de woningmarkt gaat ook niet aan de gemeente Oldebroek voorbij. De vraag is momenteel groter dan het aanbod. Dat geldt eigenlijk voor alle segmenten op de woningmarkt, maar met name voor woningen voor kleinere huishoudens. Om op een zo snel mogelijke manier zo optimaal mogelijk in te springen op deze vraag hoopt het college via het programma Versneld Wonen extra vaart te zetten achter de woningbouwopgave. Via de bewonersavonden heeft het college veel waardevolle informatie opgehaald. Dit heeft geresulteerd in 5 sporen voor de uitwerking hiervan. Als SGP hebben wij in de commissie bij de verschillende sporen onze input gegeven over de prioriteit van elk spoor en waar volgens de SGP aandacht voor moet zijn binnen het betreffende spoor.

Spoor 1: Verruiming van de regels voor extra woonruimte op het erf

Het verruimen van regels klinkt de SGP als muziek in de oren. Dit is iets waar we in het verleden al meerdere keren voor gepleit hebben. De regels moeten ruimer mits er goed rekening gehouden wordt met kwalitatieve aspecten. Er wordt nu gekeken naar de inhoud van de hoofdwoning, wat betreft de SGP kan die opgetrokken worden naar die 950 of 1000 kuub om zo bij de paraplubestemmingen aan te sluiten, waardoor er een goede kwalitatieve woningsplitsing mogelijk is. Wat betreft uitritten bij nieuwe initiatieven ziet de SGP graag dat hier flexibeler mee omgegaan wordt, mits het goed landschappelijk ingepast is en er met verkeersveiligheid rekening gehouden wordt. Dat maakt initiatieven kansrijker. De sloopeis van 700 m2 die nu vaak niet gehaald wordt voor nieuwe initiatieven mag wat SGP betreft wel omlaag, belangrijk randvoorwaarde is  dat er wel voldoende rekening gehouden wordt met kwalitatieve aspecten. In het verleden is de sloopeis verhoogd naar deze 700m2, de SGP was hierop tegen omdat dit te beperkend  zou zijn voor nieuwe initiatieven. Gelukkig wordt dit nu teruggedraaid. Samenvattend is dit wat SGP betreft een goed spoor om de komende periode op in te zetten.

Spoor 2: Realisatie van tijdelijke huisvesting

Het is goed dat de kernen Oldebroek en Wezep in eerste instantie gekozen zijn, aangezien dit de groeikernen zijn. In Oldebroek-West is een deel van de bestaande locatie die bedoeld is voor West III aangemerkt om deze tijdelijke huisvesting te realiseren. Als SGP vinden wij dit verstandig, omdat op deze locatie de voorzieningen toch al gerealiseerd moeten worden zorgt dit ervoor dat er geen kapitaalvernietiging is. De locatie voor Wezep en eventueel andere kernen is nog niet bekend, maar wat SGP betreft wordt op dit spoor ook volledig ingezet. Een belangrijk aspect bij deze tijdelijke huisvesting is de burgerparticipatie zodat inwoners op een goede manier betrokken worden bij dit proces.

Spoor 3: Ondersteuning van starters

Voor starter kan met name het uitgeven van de grond in erfpacht een belangrijke maatregel zijn om te kunnen starten op de woningmarkt. Een belangrijk voorwaarde hierbij is dat juridische kaders en financiële risico’s voor zowel de koper en de gemeente goed onderzocht moeten zijn. Een belangrijke clausule bij erfpacht kan het speculatiebeding zijn. Verder is de ondersteuning van CPO-projecten een belangrijk mogelijkheid om op grotere schaal woningen te ontwikkelen. Deze manier van bouwen zorgt voor draagvlak op de betreffende plek. Ook scheelt dit voor initiatiefnemers in de kosten omdat zaken gebundeld kunnen worden.

Spoor 4: Doorstroming bevorderen

De doorstroming bevorderen is belangrijk en de verhuiscoach is een belangrijke persoon hierbij. Er is veel onwetendheid bij bewoners over wat de financiële gevolgen zijn van verhuizen, deze zijn vaak minimaal of men gaat er zelfs op vooruit. De communicatie opzoeken met bewoners van woningen in de sociale huur/-koop sector zijn van groot belang voor met name de woningcorporaties om de doorstroming op gang te krijgen. Het is daarom belangrijk om de verhuiscoach in te zetten

Spoor 5: Versnellen procedures reguliere woningbouwprojecten

Er is een tekort op de arbeidsmarkt, maar waar mogelijk ziet de SGP graag dat de ambtelijke capaciteit uitgebreid wordt. Er moet een werkgroep/task force komen die de kar van de woningmarkt gaat trekken. Met een loket en extra ambtelijke capaciteit moet er zoveel mogelijk vaart gemaakt worden in het uitwerken van reeds bestaande maar zeker ook met het opzetten van nieuwe woningbouw projecten.

De totale uitwerking van het programma versneld wonen ziet de SGP als positief. Wat ons betreft zet het college zich maximaal in om alle 5 de sporen tot een succes te maken zodat we op korte termijn een belangrijke stap kunnen zetten in de grote vraag naar woningen in de gemeente Oldebroek.