5 mei 2023

Vestiging voorkeursrecht zoekgebieden wonen en werken

In de raadsvergadering van 20 april is door de raad het voorstel voor het vaststellen van zoekgebieden voor eventuele uitbreiding van wonen en werken aangenomen. En als SGP vinden wij dit een goede ontwikkeling. Wij hebben ons als raad uitgesproken voor een actiever grondbeleid, maar ook als coalitie hebben we een ambitie uitgesproken om de komende periode uitbreidingslocaties aan te wijzen voor wonen en werken. Het vaststellen van dit voorkeursrecht is een formaliteit die moet gebeuren om als gemeente niet overgeleverd te zijn aan projectontwikkelaars. En dat vinden wij positief, want het college heeft nu zelf de handschoen opgepakt en is actief opzoek gegaan naar locaties waar eventueel ontwikkelingen mogelijk zijn.

Het aanwijzen van zoeklocaties geeft altijd de nodige onzekerheid en bezwaren. En als SGP begrijpen wij die bezwaren en sommige delen wij ook. Wij vinden het belangrijk dat we zorgvuldig met onze gronden omgaan. We hebben daarin een belangrijke verantwoordelijkheid, omdat de gronden in Nederland en ook in onze gemeente beperkt zijn. Maar ook hebben we als gemeente belangrijke opgaven op het gebied van wonen en werken. Dit geeft een spanningsveld. We proberen de verschillende belangen die er zijn zo zorgvuldig mogelijk af te wegen om zo een te verantwoorden beslissing te nemen. Echter op dit moment ligt deze keuze nog niet voor, hiervoor moeten alle procedures zijn doorlopen en op dit moment wordt alleen een voorkeursrecht opgelegd wat nodig is zodat we niet afhankelijk zijn van marktpartijen.

Het aanwijzen van zoeklocaties vindt de SGP goed maar wij hebben ook een belangrijke zorg met betrekking tot de zoeklocatie werken de Broeklanden. Uit diverse richtingen horen we dat er vraag is naar geschikte bedrijfslocaties en dat er ook verschillende ondernemers interesse zouden hebben als deze locatie ontwikkeld zou worden. Echter hier is de verkeersontsluiting al een belangrijk aandachtspunt. De verkeerstrechter naar de polder in Flevoland of richting de A28 loopt al regelmatig vol. Maar met het ontwikkelen van deze locatie zal ook de Zuiderzeestraatweg verder belast worden met extra zwaar verkeer, en dit is wat SGP betreft niet wenselijk. Voor ons zal een eventuele ontwikkeling op deze locatie Broeklanden niet losgekoppeld kunnen worden van de verkeersproblematiek die er nu al is. Daarom zal er gelijktijdig met het opstellen van de visie voor zoekgebied Broeklanden een verkeersonderzoek moeten worden op gestart om in beeld te brengen hoe de verkeersafwikkeling rond dit zoekgebied wordt opgelost. Verder zal er een gezamenlijke overleg met de Gemeente Elburg en de Provincie moeten worden gestart om het totaal overzicht van de verkeersontwikkelingen voor nu en de komende 25 jaar in beeld te brengen. De SGP zou graag zien dat wij als raad hierover geïnformeerd worden voordat er verdere ontwikkelingen plaatsvinden met betrekking tot zoekgebied Broeklanden. Het college heeft deze punten toegezegd waardoor wij geen motie hebben ingediend.

Waar de verkeersontsluiting geen probleem zal geven is bij een verdere ontwikkeling van een bedrijventerrein naast het bedrijventerrein H2O langs A28 wat de SGP betreft verdiend dit de voorkeur. We vinden het belangrijk om nieuwe bedrijfs- en woonlocaties te laten aansluiten op bestaande structuren en met de nieuwe afslag die op dit moment wordt aangelegd vinden wij dit een logischere plek om uit te breiden

met betrekking tot bedrijven terreinen. De SGP heeft dan ook het college opgeroepen om hiermee aan de slag te gaan. Gezien de ontwikkelingen op deze locatie misschien nu wel het moment. Daarnaast vind de SGP het belangrijk om oog te hebben voor de al bestaande bedrijventerreinen om deze te revitaliseren en te herstructureren, zodat we ook de huidige bedrijventerreinen optimaal blijven gebruiken en vitaal houden.

Alles overziend is de SGP akkoord gegaan met het voorstel om het voorkeursrecht vast te leggen op de genoemde locaties. Het voorkeursrecht geeft de gemeente een betere positie in de ruimtelijke ontwikkeling. Een belangrijke kanttekening bij de vraag naar woningen en bedrijven is dat niet alle gronden nodig zijn voor deze ontwikkeling en dus ook nog kunnen afvallen. We begrijpen echter de noodzaak dat deze voorkeursrechten nodig zijn om de kansen te benutten voor toekomstige ontwikkelingen.

Tijdens het debat zijn er een tweetal amendementen en een motie ingediend. Eén amendement betrof het laten vallen van de locatie Broeklanden. De SGP heeft tegen dit amendement gestemd omdat er een duidelijke toezegging van het college is met betrekking tot het verkeersonderzoek. De SGP wacht dit af om dan een inhoudelijke afweging te maken. Verder was er een tweede amendement en motie die beide betrekking hadden op het perceel aan de Stouwdamsweg. Het was de bedoeling om ook deze locatie te laten vervallen in verband met de jaarlijkse Schapenmarkt. Als SGP hebben wij op beide tegengestemd met de reden dat het college een toezegging heeft gedaan dat als er verdere plannen ontwikkeld worden op deze locatie er nadrukkelijk overleg gezocht wordt met het comité van de Schapenmarkt om tot een passende oplossing te komen. Daarbij vind de SGP het maatschappelijke belang van woningbouw een belangrijker argument dan 1 maal per jaar de Schapenmarkt op die locatie te kunnen houden.