7 april 2022

Vijf thema’s SGP nieuwe bestuursperiode

Zorgvuldig bestuur

De kern van zorgvuldig besturen is voor ons een overheid die het welzijn van onze inwoners vanuit christelijke waarden en normen wil dienen. Een leven volgens christelijke normen en waarden wil God zegenen. Liefde is het centrale thema van het christelijk geloof. God vraagt ons Hem lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Als dat de praktijk van ons bestuur en onze gemeente is komt in zo’n samenleving ieder mens tot zijn recht.

Zorgvuldig besturen gaat ook om de kloof te overbruggen die nog steeds ervaren wordt tussen gemeentebestuur en inwoners. Dat betekent dat bestuurders zorgvuldig luisteren en actief betrokken zijn op het geheel van de samenleving. Aandachtspunt is inwonersparticipatie. Wij willen dit meer inkaderen en richting geven. Wij willen inwoners zo vroeg mogelijk betrekken bij de ontwikkeling van beleid, projecten en initiatieven. Daarbij moeten de kaders en verwachtingen aan de voorkant duidelijk zijn. Dat vraagt om een duidelijke en heldere communicatie.

Ook is het van belang dat wat de inwoner zelf kan aanpakken de overheid dat niet doet. Dit vraag om stimulering van de ‘Oldebroek voor Mekaar’-groepen, ook in het buitengebied, en het behouden en uitbreiden van burgerbegrotingen. De kracht van de samenleving wordt gewaardeerd en creëert ruimte voor maatschappelijke initiatieven. Dat betekent dat de gemeente een onderdeel moet zijn van de samenleving en meedoen in het netwerk van maatschappelijke organisaties.

Samenwerking met gemeenten is belangrijk om zo elkaar te versterken maar tegelijkertijd is het nodig om de eigen identiteit te behouden. De maatschappelijke en economische meerwaarde van samenwerking moet aantoonbaar of te verwachten zijn.

 Zorgvuldig rentmeesterschap

God heeft de aarde aan de mens toevertrouwd om die te bouwen en te bewaren. Daarom moeten we als goede beheerders zorgen voor de schepping. Het onze verantwoordelijkheid om de schepping niet te laten lijden onder onze drang naar welvaart. Economische resultaten worden bij voorkeur met circulaire middelen behaald.

Voor de gemeente is er een faciliterende en ondersteunende rol weggelegd. Samen met bedrijven en werknemers samenwerken om duurzaam vervoer naar werklocaties te realiseren. Daarnaast is bepleit de SGP om doelen voor energiebesparing te stellen. Initiatieven die het energiegebruik verminderen verdienen net zoveel aandacht als het duurzaam opwekken van energie.

Draagvlak voor duurzaamheidsinitiatieven is van het grootste belang. Inwoners en bedrijven moeten waar mogelijk verleid en gefaciliteerd worden om te verduurzamen. Het is van belang dat inwoners zich gesteund weten door de gemeente bij het verduurzamen van hun huis, gedrag en leefomgeving.

Nieuwe initiatieven op het gebied van windenergie binnen onze gemeente worden daarom terughoudend benaderd. Wel moet er ingezet worden op zonne-energie op daken, zonnevelden op hoogwaardige agrarische gronden wijzen wij af. Voldoen aan de doelstelling klimaatneutraal 2050 is geen doel op zich. Wij pleiten voor een duurzame transitie waarbij er oog blijft voor het draagvlak en draagkracht van onze inwoners. We willen hierbij opmerken dat er een belangrijke rol is weggelegd voor onze netwerkbeheerders om het netwerk op orde te krijgen. Hierop zal de komende periode ingezet moeten worden. Ook het subsidiebeleid die voornamelijk gericht zijn op zon en windenergie zou wat SGP betreft een andere insteek moeten hebben.

 Zorgvuldig samenleven

Het is belangrijk om als gemeenschap vreedzaam samen te leven. Dat betekent blijven zoeken naar verbinding, verschillen te overbruggen en initiatieven samen te brengen. Alle inwoners moeten zich veilig voelen.

Mensen in kwetsbare omstandigheden krijgen vanuit Bijbelse naastenliefde zorg en ondersteuning of als het nodig is bescherming. Kerken, scholen en andere maatschappelijke instellingen moeten intensief betrokken worden bij het gemeentelijke beleid. Vrijwilligers en mantelzorgers zijn van onschatbare waarde en verdienen ondersteuning van de gemeente.

Een belangrijk aandachtpunt binnen de zorg blijft het denken vanuit de menselijke maat in plaats vanuit het systeem. Wij als SGP hechten er veel waarde aan dat er één budget, één plan, één uitvoerder en één aanspreekpunt is voor persoonsgerichte ondersteuning. De menselijke maat moet ook de insteek zijn tijdens het keukentafelgesprek. Ook de samenwerking onderling met gemeenten kan nog verbeteren.

Speciale aandacht moet er zijn voor de jongeren in de gemeente. Ook het drugsbeleid vraagt onze aandacht. We hebben de afgelopen periode gezien hoe een eenvoudig te krijgen drugs als 3MMC voor veel problemen en levensgevaarlijke situaties kan zorgen. Daarom willen wij als SGP aandachtvragen voor een nieuwe drugs die ondanks verbod in opmars is met name onder onze jongeren, SNUS. Het vraagt van ons om ook de komende periode op dit gebied de vinger aan de pols te houden. Voor kinderen moet er voldoende speelgelegenheid zijn in de omgeving. Daarnaast willen we goede sport faciliteiten en accommodaties bieden voor jongeren. Recreatieve sport kan namelijk een positieve bijdrage leven aan de vorming en gezondheid van jongeren.

 Zorgvuldig bouwen

Voor elke doelgroep moet er woonmogelijkheid zijn. De huidige situatie op de woningmarkt vraagt ook actie van de lokale overheid. De gemeente zet zich in om in de woningbehoefte van alle verschillende doelgroepen van de lokale inwoners te voorzien.  Wel verdient inbreiding de voorkeur ten opzichte van uitbreiding maar gezien de situatie op de woningmarkt moeten er ook uitbreidingslocaties voor woningbouw onderzocht worden. Andere mogelijke oplossing te kiezen voor hoogbouw mits dit goed geïntegreerd wordt in de omgeving.

Als er mogelijke uitbreidingslocaties onderzocht worden dan is het van belang dar er een goede verkeersontsluiting mogelijk is. Ook mag het niet teveel afbreuk doen aan de eigenheid en het landschappelijk karakter van de gemeente Oldebroek.

Woningcorporaties zijn verantwoordelijk voor de sociale huurwoningen. Met de woningcorporaties moeten concrete afspraken gemaakt worden over de beschikbaarheid van voldoende betaalbare woningen. Woonwensen van inwoners kunnen veranderen. Daarom verdienen ook andere woonvormen aandacht.

De SGP is voor een projectmatige benadering van plannen waarbij denken vanuit mogelijkheden wordt toegepast. Kwalitatieve verbeteringen moeten ook gewogen worden. Functieverandering van agrarische bebouwing moet mogelijk zijn om zo verrommeling maar ook ondermijning te voorkomen.

 Zorgvuldig ondernemen

Optimale bereikbaarheid is van belang voor inwoners en bedrijven. Verkeersveiligheid is heel belangrijk. Knelpunten zoals de Zuiderzeestraatweg moeten onderzocht en opgelost worden.

Regels zijn er om de bedrijven te beschermen en te reguleren, niet om ze te belemmeren. Ondernemers verdienen de steun van de gemeentelijke overheid. Deze steun bestaat uit faciliteren en goed communiceren. Voor boeren en tuinders is er een soepel beleid om deze voedselvoorzieners te behouden, onder andere bij het verlenen van vergunningen.

Als SGP willen wij ons inzetten voor een sterk vitaal platteland. Wij willen en gebiedsgericht plan om natuurinclusief te boeren voor ons buiten gebied. Het is van cruciaal belang dat er meer zekerheid komt voor de agrarische ondernemers. Toekomstperspectief en ontwikkelruimte is daarvoor noodzakelijk. Een intensieve samenwerking van gemeente en provincie met de agrarische sector is noodzakelijk om tot een goede invulling te komen van het platteland.

Een sterke lokale economie met voldoende bedrijvigheid zorgt voor werkgelegenheid voor onze inwoners. Werk zorgt voor structuur en een sociaal netwerk waar iedereen behoefte aan heeft. Bedrijven die werkgelegenheid bieden die past bij de lokale beroepsbevolking worden aangetrokken en verdienen steun. Het lokale economische leven en de sociale arbeidsmarkt kan niet zonder rust. De zondag blijft een collectief rustmoment in onze lokale economie. De zondag is niet alleen vanwege het christelijk karakter van belang, maar ook vanwege de belangrijke maatschappelijke en sociale waarde. De SGP staat voor zondagsrust. Dat betekent voor de SGP dat winkels gesloten zijn op zondag en dat er geen (sport)evenementen zijn op zondag.