16 november 2022

Vitaal Platteland

De SGP heeft zich altijd sterk gemaakt voor een vitaal platteland oftewel ons buitengebied. Het platteland biedt een mooie en rustige woonomgeving, levert voedsel en herbergt veel natuurwaarden. Dat moeten we koesteren. De leefbaarheid van het platteland, ons buitengebied, staat onder druk door afnemende inwonersaantallen, verschraling van het voorzieningenniveau en investeringen in ruimtelijke en economische ontwikkeling van met name stedelijk gebied.

De SGP heeft daarom altijd ingezet om de waardevolle natuur en de leefbaarheid van het buitengebied te behouden. Mede op aandringen van de SGP is nu het programma Vitaal Platteland opgesteld. Het is belangrijk gezien de vele vraagstukken die het platteland heeft, om hier een visie op te hebben hoe wij als Gemeente Oldebroek met ons platteland willen omgaan.

Het is goed om op te merken dat er een breed scala stakeholders is betrokken. Hierdoor is er een breed georiënteerd programma opgesteld wat voor verschillende vraagstukken handvatten en visie geeft hoe hiermee om te gaan. Wat we als SGP niet onopgemerkt willen laten is dat we zijn trots op onze boeren die via de stichting de Vier Merken met een goed plan zijn gekomen om een visie te ontwikkelen voor ons polderlandschap waarin de opgaven als natuur en biodiversiteit, CO2 en stikstofreductie worden opgepakt. Als SGP hebben we erop aangedrongen om deze stichting nadrukkelijk te betrekken bij de visie gezien hun kennis en kunde van dit gebied. Als SGP zijn we ook voorstander om inwoners en ondernemers mee te laten denken in de te ontwikkelen plannen, om zo van onderaf in plaats van bovenaf met gedragen plannen te komen. En wij zien dat dit bij de uitwerking van dit programma goed is gebeurd.

In deze visie heeft de agrarische sector een belangrijke rol. De SGP ziet een vitale agrarische sector, als rentmeester van het platteland. Het is dan ook goed om te lezen dat de landerijen behouden moeten blijven ten behoeve van de agrarische sector en dat deze niet gebruikt moeten worden voor bijvoorbeeld zonnevelden voor duurzame energieopwekking. Maar naast het primaire belang van onze boeren is de SGP van mening dat er in de verdere invulling in de praktijk voldoende aandacht moet zijn voor het buitengebied op zichzelf, van de cultuurhistorie, de natuurwaarden, de recreatiewaarden en dergelijke. Het is belangrijk dat wij als mens zorgvuldig de schepping beheren die wij van God gekregen hebben, deze verantwoordelijkheid kunnen we niet alleen bij onze boeren neerleggen. De afgelopen decennia is er veel mooie natuur en landschapscultuur verloren gegaan en daarin hebben we ook allemaal onze eigen verantwoordelijkheid. Dit zal dan ook anders moeten de komende jaren, hierbij is consuminderen een belangrijk aspect.

In het programma is aandacht voor de stikstofproblematiek. In de commissie heeft de SGP hier al aandacht voor gevraagd. Als SGP vinden wij het belangrijk dat er ondanks de regelgeving vanuit landelijk- en provinciaalbeleid ruimte blijft voor gemeentelijk beleid om zo naar onze eigen kennis en kunde ook keuzes te kunnen maken op dit dossier. We zijn blij met de toezegging van het college dat hier maximaal op ingezet zal worden. Wel maken wij ons zorgen om de ontwikkelingen met betrekking tot stikstof. En welke rol wij al gemeente zelfstandig kunnen blijven vervullen. Daarom heeft de SGP bij de begroting 2023-2026 een motie ingediend om extra actie op dit dossier. Klik hier voor de motie Stikstofprobleem. Deze motie is unaniem aangenomen.

Verder is het van belang dat er mogelijkheden moeten zijn voor initiatiefnemers om het buitengebied leefbaar te maken en te houden. Het is daarom van belang dat we de komende tijd onderzoeken of het opgestelde VAB-beleid niet te beperkend is en hoe we dit willen gaan vormgeven. Als SGP hebben wij al diverse keren aangegeven dat er wat ons betreft meer gekeken moet worden in mogelijkheden, waarbij zowel kwalitatieve als kwantitatieve aspecten van groot belang zijn.

De SGP is positief over het opgestelde programma Vitaal Platteland. Het is een speerpunt van de SGP. Wij vinden het opgestelde programma Vitaal Platteland een goed startpunt, maar we zijn er nog niet! Daarom moeten we ons ook de komende periode blijvend inzetten voor een Vitaal Platteland, en daar zal de SGP zich zeker hard voor maken!