20 februari 2018

Vóór een samenleving voor elkaar

 

Zaterdag 17 februari heeft de SGP een bezoek gebracht aan zorgboerderij Op ’t Schroat in Oosterwolde. We zijn bijgepraat over de ontwikkelingen op zorggebied. Duidelijk blijkt dat er meer menselijke maat nodig is. De afgelopen periode hebben we hier al op gewezen. Relatie moet belangrijker zijn dan regels.

 

De SGP wil opkomen voor de zwakkeren in de samenleving. Wij willen omzien naar de inwoners in kwetsbare omstandigheden.  Vanuit de Bijbelse naastenliefde moet de gemeente zorg en ondersteuning of zelfs bescherming bieden.

Graag ziet de SGP dat kerken, scholen en maatschappelijke instellingen intensief worden betrokken bij het gemeentelijk beleid op het gebied van gezondheidzorg. Vanuit de maatschappelijke betrokkenheid kunnen zij hierin een signaleringsfunctie vervullen.

Binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning ligt er veel verantwoordelijkheid bij de inwoners. De zorg is bedoeld voor inwoners en hun leefomgeving. Daarbij biedt de gemeente ondersteuning, begeleiding en verzorging aan huis. De SGP is voor een ruimhartig beleid. Dat betekent voor de SGP:   

  • Keuzevrijheid om de zorg te kiezen die bij de inwoner past.
  • Streven naar maatwerk met zo min mogelijk regels.
  • Vrijwilligerswerk en mantelzorg verdienen een grotere waardering en moeten worden gestimuleerd en ondersteund.
  • Voor inwoners is er 1 aanspreekpunt bij de gemeente.
  • Stimulering van initiatieven om eenzaamheid onder ouderen terug te dringen.

De SGP vindt dat mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt actief geholpen dienen te worden tot het vinden van een werkplek. De gemeente dient hier in regionaal verband samen te werken met sociale werkplaatsen. De gemeente moet zelf en samen met bedrijven leerwerkplekken organiseren.

De SGP is voor een samenleving met oog voor elkaar en een samenleving met hart voor elkaar!